Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih kompetencija iz područja matematike, fizike, ICT-a, psihologije i pedagogije potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stečene matematičke kompetencije podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja situacije te sposobnost kreativnoga rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Studentima se pruža mogućnost obrazovanja iz područja računarstva i stjecanje nekih računarskih kompetencija koje obuhvaćaju sposobnost oblikovanja i analizu algoritama i baza podataka, te poznavanje građe računala i mreža računala. Studij daje potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno provođenje svih obrazovnih programa iz područja matematike na razini osnovne i srednje škole. Studij također osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike - redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama - od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku.

Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente za rad s grupama učenika - naprednih mladih matematičara - za pripremanje učenika za matematička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne) te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te provedbi interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za
provođenje različitih oblika nastave matematike: od tradicionalne frontalne nastave, preko programirane, heurističke i mentorske nastave, sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave matematike, kao i za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ostalih medija u nastavi matematike.

Osim toga, studenti stječu kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i drugo). Konačno, studij osposobljava za daljnje samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz područja matematike, računarstva, informacijsko-komunikacijskih tehnologija te odgojno-obrazovnih i ostalih znanosti.

Ishodi učenja

  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
  • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje osnovnih rezultata analize, algebre i geometrije, te naprednijih rezultata jednog od područja: algebra, analiza, geometrija i topologija, računarstvo, vjerojatnost i statistika,primijenjena matematika
  • pokazati sposobnost za rad u obrazovnom sustavu i školi, te za komunikaciju s učenicima, roditeljima i stručnim službama
  • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih teorija i metoda metodike nastave matematike i obrazovnih znanosti
  • preuzeti odgovornost za vlastito učenje i daljnje stručno i znanstveno usavršavanje, te za etičku i društvenu odgovornost u nastavničkoj profesiji
  • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
  • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
  • samostalno isplanirati, organizirati, provesti i analizirati nastavu matematike u osnovnoj i svim vrstama srednje škole primjenjujući suvremene metode i strategije učenja, poučavanja te praćenja i vrednovanja
  • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi stručni projekt
  • služiti se računalnim matematičkim alatima i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u poučavanju i svakodnevnom radu

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i drugo) podataka te primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Stečene kompetencije studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditelj studija: doc. dr. sc. Matija Bašić


Matematika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45715)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 1 (92992)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
1 INFO
7.0 Nacrtna geometrija (61549)
Varošanec, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45735) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45726)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45743) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (92995)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45744)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45747) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni psihološki predmet
=> Izborni psihološki predmet, DSS-M, nast. 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja matematike (45720)
Vlahović Štetić, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
4.0 Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji (45721)
Rovan, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45749) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Programiranje 2 (92996) *
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45718)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45716)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
2 INFO
5.0 Povijest matematike (92994)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
4.0 Primjena računala u nastavi matematike (92993)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45735)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45726) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45743)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (92995) *
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45744) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45747)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 1
=> Izborni pedagoški predmet 1, DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza i primjena školskih propisa i dokumentacije (173513)
Đuranović, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (45724)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Kultura (samo)vrednovanja (84274)
Tot, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45749)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Programiranje 2 (92996)
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (92998)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
60
(60A)
3 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 3 (61548)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
3 INFO
5.0 Vrednovanje u matematičkom obrazovanju (92997)
Čižmešija, A.
1,0,0
30
(15P+15A)
3 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92999)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Algebra 2 (93000) *
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematička logika (61558)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija skupova (61560)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjera i integral (61566) *
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (61563)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (61565) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61561)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61564) *
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (61562)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Konačne geometrije (93005) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Modeli geometrije (93578) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (93001)
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Opća topologija (93004) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Projektivna geometrija (93002)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (93003)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 2
=> Izborni pedagoški predmet 2, DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja (61554)
Opić, S.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (63975)
Petričević, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS Primijenjena matematika
=> Primijenjena matematika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (61584) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252488)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (61580)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (64670)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (61583) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (256607) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (93016)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61579)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (93017)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (93019)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Mreže računala (61586)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61588) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (61587)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Vjerojatnost i statistika
=> Vjerojatnost i statistika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (61575)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (93015) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statistika (61574) *
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61553)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61552)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 4 (61551)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
4 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92999) *
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Algebra 2 (93000)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematička logika (61558) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija skupova (61560) *
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjera i integral (61566)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (61563) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (61565)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61561) *
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61564)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (61562) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Konačne geometrije (93005)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Modeli geometrije (93578)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (93001) *
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Opća topologija (93004)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Projektivna geometrija (93002) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (93003) *
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
ECTS Primijenjena matematika
=> Primijenjena matematika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (61584)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252488) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (61580) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (64670) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (61583)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (256607)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (93016) *
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61579) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (93017) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (93019) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Mreže računala (61586) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61588)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (61587) *
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Vjerojatnost i statistika
=> Vjerojatnost i statistika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (61575) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (93015)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statistika (61574)
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45715)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 1 (92992)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
1 INFO
7.0 Nacrtna geometrija (61549)
Varošanec, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45735) *
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45726)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45743) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (92995)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45744)
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45747) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni psihološki predmet
=> Izborni psihološki predmet, DSS-M, nast. 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja matematike (45720)
Vlahović Štetić, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
4.0 Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji (45721)
Rovan, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45749) *
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Programiranje 2 (92996) *
Ljulj, M.; Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (45718)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45716)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
2 INFO
5.0 Povijest matematike (92994)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
4.0 Primjena računala u nastavi matematike (92993)
Špalj, E.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Algebra
=> Algebra - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (45735)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Vektorski prostori (45726) *
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (45743)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Metrički prostori (92995) *
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Euklidski prostori (45744) *
Franušić, Z.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (45747)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 1
=> Izborni pedagoški predmet 1, DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza i primjena školskih propisa i dokumentacije (173513)
Đuranović, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (45724)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Kultura (samo)vrednovanja (84274)
Tot, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45749)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (92998)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
60
(60A)
3 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 3 (61548)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
3 INFO
5.0 Vrednovanje u matematičkom obrazovanju (92997)
Čižmešija, A.
1,0,0
30
(15P+15A)
3 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92999)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Algebra 2 (93000) *
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematička logika (61558)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija skupova (61560)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjera i integral (61566) *
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (61563)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (61565) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61561)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61564) *
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (61562)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Konačne geometrije (93005) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Modeli geometrije (93578) *
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (93001)
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Opća topologija (93004) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Projektivna geometrija (93002)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (93003)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni pedagoški predmet 2
=> Izborni pedagoški predmet 2, DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja (61554)
Opić, S.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (63975)
Petričević, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS Primijenjena matematika
=> Primijenjena matematika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (61584) *
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252488)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (61580)
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (64670)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (61583) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (256607) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (93016)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61579)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (93017)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (93019)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Mreže računala (61586)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61588) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (61587)
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Vjerojatnost i statistika
=> Vjerojatnost i statistika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (61575)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (93015) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statistika (61574) *
Huzak, M.; Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61553)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61552)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 4 (61551)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
4 INFO
ECTS Algebra i osnove matematike
=> Algebra i osnove matematike - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92999) *
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Algebra 2 (93000)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematička logika (61558) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija skupova (61560) *
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Analiza
=> Analiza - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjera i integral (61566)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (61563) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (61565)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61561) *
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61564)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (61562) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - DS Matematika; nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Stručna praksa (252489)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Geometrija i topologija
=> Geometrija i topologija - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Konačne geometrije (93005)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Modeli geometrije (93578)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (93001) *
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Opća topologija (93004)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Projektivna geometrija (93002) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (93003) *
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
ECTS Primijenjena matematika
=> Primijenjena matematika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioinformatika (61584)
Goldstein, P.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252488) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Matematičko modeliranje u biologiji (61580) *
Marušić, M.
1,0,0
60
(45P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (64670) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (61583)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (256607)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (93016) *
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61579) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
ECTS Računarstvo
=> Računarstvo - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (93017) *
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (93019) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Mreže računala (61586) *
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (61588)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Strukture podataka i algoritmi (61587) *
Manger, R.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
ECTS Vjerojatnost i statistika
=> Vjerojatnost i statistika - izborni modul DSS-M, nast. 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (61575) *
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (93015)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj