Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Glavni izbornik

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2019./2020.

 

1. Uvodni sastanak: 3. listopada 2019., 16h, F-14

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru, posaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 5. prosinca 2019., 16h, F-14

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni). Studenti koji su na međunarodnim razmjenama ne moraju nazočiti nego umjesto toga trebaju svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 26. siječnja 2020.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 30. siječnja 2020.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju.

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  3.-5. veljače 2020., 9-17h, F-201

Tri dana  prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta plus 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu. (Mentore možete isto pozvati da nazoče.)

7. Znanstveni seminari na brdu: Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite.

Popis prijavljenih tema

  Ime i prezime Naslov Mentor
0 Mate Picukarić Nejednakosti između fizikalnih parametara cnih rupa I. Smolić
1 Josip Atelj Bornovo pravilo u poopćenim kvantnim mjerenjima H. Nikolić (IRB)
2 Nina Girotto Neadijabatski fononi u visoko dopiranom grafenu D. Novko (IF) (u Beču)
3 Ivana Lihtar Simulacije odziva detektora NeuLAND na nabijene čestice I. Gašparić (IRB)
4 Niko Jurlina Računalne simulacije nuklearnih reakcija s tri jezgre u izlaznom kanalu za optimizaciju detektorskog postava N. Soić (IRB)
5 Filip Huško Povezivanje stope stapanja galaksija i udjela bliskih parova pomoću precizne vremenske skale stapanja V. Jelić (IRB)
6 Domagoj Božan Istraživanje zvjezdanih tragova u međuzvjezdanom prostoru L. Palaversa (IRB)
7 Marin Vilović Numeričke metode za rješavanje Navier-Stokes jednadžbe D. Horvatić
8 Gabrijela Markota Tranzijentna spektroskopija manjinskih nosioca I. Capan (IRB)
9 Katarina Vulić Optimizacija protu-elektrode u električki plutajućem foto-kondenzatoru V. Đerek
10 Kaja Krhač Study of a possibility to measure ESSnuSB neutrino flux by observing elastic scatterings of neutrinos on orbital electrons B. Kliček (IRB)
11 Ivana Puljić Precizno ugađanje temperature u sustavu hladnih atoma rubidija T. Ban (IF)
12 Mario Rušec Magnetska svojstva YBa2Cu3O6.4 monokristala I. Kokanović
13 Luka Lotina Raspad neparno-neparne jezgre 68Ga dobivene (n,2n) reakcijom s brzim neutronima M. Uroić (IRB)
14 Matija Livaić Usporedba Dirac-von Neumannove i C* algebarske aksiomatizacije kvantne mehanike I. Gogić (PMF-MO) i I. Smolić
15 Marko Cvitković Razotkrivanje strukture nukleona pomoću neuronskih mreža K. Kumerički
16 Marija Jakelić Produkcija fotona u proton-jezgra sudarima S. Benić
17 Vedran Brusar Dielektrična svojstva multiferoičnog antiferomagneta T. Ivek (IF)
18 Matej Pavlović Određivanje stupnjeva slobode pomoću dubokog učenja D. Horvatić
19 Toma Petrinović Izgradnja i karakterizacija optičkog pojačala za ultrastabilni diodni laserski sustav D. Aumiler (IF)
20 David Orešković Gravitacija kao kvadrat baždarne teorije L. Jonke (IRB)
21 Jamal Hammoud Nekomutativna geometrija T. Jurić (IRB)
22 Luka Bakrač Određivanje električno aktivnih defekata u poluvodićima koristeći mjerenja kapacitivnih tranzijenata I. Capan (IRB)
23 Aleksandar Opančar Utjecaj predionizacije na paljenje laserske plazme S. Milošević (IF)
24 Martin Bajzek Analiza fenomena grebena u p-p te Pb, Pb sudarima na ALICE eksperimentu N. Poljak
25 Lucija Tomašić Izračun strukture u centralnim problemima eliptičnih oblika A.S. Smith (IRB)
26 Grgur Palle Razmatranje Bogoljubov-Mermin-Wagnerovog argumenta o 2D faznim uređenjima D. Sunko
27 Marko Ruža Primjena strojno naučenih potencijala na molekularne kristale I. Lončarić (IRB)
28 Ivan Nikolić TBA V. Jelić (IRB)
29 Luka Klinčić B-jet tagging N. Poljak
30 Kristijan Gorički Selektivno pobuđenje stanja olova u reakcijima prijenosa nukleona u sudaru 40Ar+208Pb S. Szilner (IRB)
31 Karlo Delić TBA T. Jurić (IRB)
32 Tin Hadži Veljković Boosted Higgs measurement V. Brigljević (IRB)
33 Dario Rudec Rješavanje Su-Schrieffer-Heeger modela H. Buljan

Repozitorij