Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Osnove fizike 4

Šifra: 26036
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Basletić - Predavanja
Izvođači: Mirko Planinić - Seminar

David Karatović - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Fizika je temeljna prirodna znanost za razumijevanje pojava i procesa u makrosvijetu i mikrosvijetu, uključujući i najudaljenije točke svemira. Predmeti Osnove fizike 1, 2, 3 i 4 predstavljaju nedjeljivu cjelinu, kroz koju studenti stječu bitna znanja iz fizike, koja su neophodna za uspješan nastavak i završetak studija fizike, odnosno dvopredmetnog studija koji sadrži fiziku.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Temperatura. Toplina kao energija u prijelazu. Kalorimetrija. Toplinski kapacitet. Pretvorbe agregatnih stanja. Fazni dijagram. Trojna točka tvari, kritična temperatura. Jednadžba stanja idealnog i realnog plina. Izotermička, adijabatska, izobarna, izovolumna promjena stanja sustava.
2. Kinetička teorija topline. Unutarnja energija sustava. Prijenos topline. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Reverzibilni procesi. Nulti i prvi zakon termodinamike. Entalpija. Drugi zakon termodinamike. Ditermički kružni proces. Promjena entropije sustava i prirode u ireverzibilnom procesu.
3. Statistička termodinamika. Entropija i nedostupna energija. Helmholtzova i Gibbsova energija. Promjena termodinamičkih enegija pri faznoj pretvorbi. Treći zakon termodinamike. Toplinski strojevi.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Nastava se sastoji od predavanja, vježbi i seminara. Predavanja su prilagođena studentima kao budućim nastavnicima fizike, a popraćena su pokusima, kojima se ilustriraju osnovne zakonitosti u prirodi. Vježbe se oslanjaju na predavanja, a sastoje se od rješavanja zadataka koji se odnose na pojave i procese u prirodi. Seminar sadrži problemske zadatke koji pomažu u usvajanju gradiva s razumijevanjem. Studenti samostalno iznose pojedine teme iz fizike. Uspješnost studenata u usvajanju gradiva prati se tijekom semestra testovima i pismenim radovima.

UVJETI ZA POTPIS: Potpis na kraju semestra uvjetuje se pristupanjem predviđenim testovima i pismenim radovima, kao i redovitim pohađanjem nastave.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Studenti koji uspješno riješe predviđene testove i pismene radove tijekom semestra oslobađaju se pismenog ispita.
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti