Upis

Natječaj za upis nove generacije studenata objavljen je 21. prosinca 2019. u Jutarnjem listu. 

NATJEČAJ

za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij
AKTUARSKE MATEMATIKE u akademskoj godini 2019./2020.

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Aktuarske
matematike:
- završen diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili
stranom sveučilištu
- prosječna ocjena od najmanje 3.5.


Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje
Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) zamolba za upis na poslijediplomski specijalistički studij s osobnim
podacima (adresa, telefon, e-mail)
b) preslika diplome o završenom studiju,
c) životopis,
d) prijepis ocjena svih položenih kolegija te
e) dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.
Cijena studija iznosi 44.000,00 kn.


Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do
21.01.2020. na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“

 

Napomena: iznimno se mogu upisati i studenti s prosjekom manjim od 3.5 uz preporuku barem dvoje nastavnika matematičkih ili srodnih predmeta.