NAZIV PREDMETA: Znanstveni rad

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI) Obvezni
IME NOSITELJA PREDMETA  Fuerst-Bjeliš, Borna
JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA hrvatski, engleski
BROJ SATI NASTAVE 14+4

 

Nastavni materijali se nalaze OVDJE 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Pojam znanosti i istraživanja. Područja znanosti. Znanstvene i znanstveno-nastavne institucije. Znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. Vrste znanstvenih djela. Doktorski rad. Znanstveni članak; vrste, kategorije. Struktura sadržaja – dijelovi, karakteristike. Znanstveni jezik i stil. Stilovi citiranja; softver. Prezentacija znanstvenih rezultata – usmeno izlaganje, poster. Znanstvena etika, zaštita autorstva, plagiranje. Znanstvena periodika. Citatne baze. Pretraživanje online baza. Za teme vezane uz autorstvo, plagiranje, te citatne baze predviđa se radionica, odnosno gostovanje vanjskog stručnjaka (do 2 nastavna sata). Za predmet ili dio predmeta se može priznati odgovarajuća radionica (odobrava i priznaje mentor/savjetnik i Vijeće doktorskog studija).


POPIS LITERATURE

Alley, M. 2013: The Craft of Scientific Presentations, 2nd edition, Springer, 286. http://www.craftofscientificpresentations.com/

Baždarić, K., Pupovac, V., Bilić-Zulle, L., Petrovečki, M. 2009: Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti. Medicina, Vol.45, No2, p.108-117.

Cargill, M., O'Connor, P. 2009: Writing Scientific Research Articles, Wiley-Blackwell, 173.

Carter, M. 2013: Designing Science Presentations, Elsevier, 360.

Davies, M., Davis, K., Dunagan, M. 2012: Scientific papers and presentations, 3rd edition, Elsevier, Academic Press, 342.

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu, 2009. https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Eticki_kodeks_UniZG2009%5B1%5D.pdf

Gačić, M. 2012: Pisanje znanstvenih i stručnih radova, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga, Zagreb, 274.

Parsons, T., Knight, P.G. 2005: How to do your dissertation in geography and related disciplines, 2nd edition, Routledge, 155.

Propisi i zakoni u području znanosti i visokog obrazovanja; AZVO Agencija za znanost i visoko obrazovanje
https://www.azvo.hr/hr/o-nama/propisi

Silobrčić, V. 2008: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, 6. dopunjeno izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 298.

Zelenika, R. 2000: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 781.

Zelenika, R. 2012: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Pisana djela na poslijediplomskim doktorskim studijima, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga sedma, IQ PLUS d.o.o, Kastav, 821.


OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, konzultacije i seminar. Suradnja gostujućih stručnjaka (2 sata predavanja i radionice). Dijelovi predmeta, ili predmet u cijelosti se može zamijeniti drugim radionicama koje pokrivaju navedeni sadržaj u organizaciji npr. Sveučilišta u Zagrebu ili sl. na temelju potvrde navedenih institucija i odobrenja Vijeća doktorskog studija.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA 
Uredno pohađanje nastave i /ili radionica. Ispunjavanje seminarskih obveza. Uredno pohađanje i izvršavanje seminarskih obveza potvrđuje potpisom u indeks nositelj predmeta ili organizator/izvoditelj radionica potvrdom. Znanje se ispituje pismenim testom. Pozitivnu ocjenu u indeks upisuje predmetni nastavnik.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Mehanizmi institucijskog praćenja kvalitete nastave (Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; Obrazac DR.SC. - 04, DR.SC. - 09).

BROJ ECTS BODOVA:  ne primjenjuje se ECTS bodovni sustav

 

Drugi obvezni kolegij Metodologija istraživanja vezan je uz odgovarajući MODUL.