Urbani i ruralni studiji

NAZIV PREDMETA:  Metodologija istraživanja 6

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI) Obvezni
IME NOSITELJA PREDMETA Bašić, KsenijaJakovčić, MartinaPrelogović, VedranSlavuj Borčić, Lana; Spevec, DubravkaŠakaja, Laura
JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA hrvatski, engleski
BROJ SATI NASTAVE 12

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Prostorna struktura grada
Promjene u prostornoj strukturi hrvatskih gradova. Procesi u gradovima razvijenih i postsocijalističkih zemalja (socio-prostorna polarizacija, socijalna ekskluzija, gentrifikacija, prenamjena brownfield područja u gradovima itd.). Održivi promet u gradu. Lokacije i funkcija trgovačkih centara. Demografska dinamika i strukturne promjene stanovništva. Rezidencijalna i socioekonomska segregacija u hrvatskim gradovima. Nove tendencije stanovanja. Metodologija istraživanja: korištenje literature, obrada podataka iz statističkih i drugih izvora, matematičko-statističke metode (faktorska analiza, klaster analiza...), grafičke metode, kartografska analiza.

Suburbanizacija
Stanovništvo i radna mjesta kao pokazatelji razvojnih faza gradske regije. Dinamika stanovništva u sastavnicama gradske regije. Stupanj urbane transformacije i tendencije populacijskog razvoja naselja. Metodologija istraživanja: korištenje literature, obrada statističkih podataka, metode deskriptivne statistike, grafičke metode, kartografska analiza.

Gradske regije
Analiza procesa: suburbanizacija, satelitizacija, dnevne migracije, centralne funkcije u naseljima okolice itd. Metodologija istraživanja: matematičko-statističke metode (multivarijatne analize – faktorska, klaster analiza), terensko istraživanje, kartiranje i anketiranje, obrada i analiza statističkih podataka, analiza kartografskih prikaza.

Kvaliteta života u gradu i okolici
Prostorne razlike u kvaliteti života u hrvatskim gradovima i njihovim okolicama. Pozitivni i negativni aspekti kvalitete života u gradu i okolici. Metodologija istraživanja: matematičko- statističke metode (multivarijatne analize  –  faktorska, klaster analiza), analiza statističkih podataka, ankete.

Kulturna infrastruktura grada
Prostorna organizacija kulturnih djelatnosti. Regionalne razlike u razvijenosti kulturne infrastrukture. Gravitacijski doseg i prostorni uvjeti razvoja pojedinih djelatnosti - muzejske, kazališne, bibliotečne, kinematografske i novinske. Metodologija istraživanja: statistički podatci te službeni podatci javnih ustanova, GIS analiza, kvantitativne metode (indeks ranga, metoda najmanjih kvadrata, izračun populacijskog praga za uslužnu djelatnost).

Dnevni okoliš djece i adolescenata. Percepcija i evaluacija dnevnoga okoliša od strane djece i adolescenata. Prostor kao bitan element socijalizacije. Područja svakodnevnoga kretanja, igre, nelagode, straha i zadovoljstva djece i mladih. Svrha je istraživanja jačanje lokalne inicijative i primjene „bottom up“ i „grassroots“ strategija u procesu planiranja. Metodologija istraživanja: primjena anketnih istraživanja (s otvorenim pitanjima) i istraživanja u fokus grupama.

Urbana poljoprivreda
Urbani vrtovi. Prednosti i nedostaci urbanog vrtlarenja. Utjecaj urbanih vrtova na kvalitetu života u gradu. Alternativni lanci opskrbe hranom. Metodologija istraživanja: intervju, ankete, kartiranje, GIS analize.

POPIS LITERATURE

Bašić, K., 1994: Socijalna topografija Zagreba-dihotomija grada i suburbija. Sociologija sela 32,27-42

Bašić, K., 2005: Apsolutna decentralizacija u populacijskom razvoju Zagrebačke aglomeracije. Hrvatski geografski glasnik 67 (1), 63-80 

Bašić, K., 2005: Stupanj urbanizacije i diferencirani populacijski razvoj naselja zagrebačke okolice. Zbornik radova III. hrvatskog geografskog kongresa, 324-334

Franz, Y., Jakovčić, M., Buzjak, N., 2015: Creating New Urban Quarters from Underutilised Industrial and Infrastructural Sites: Vienna and Zagreb in Focus // Die Stadt der Zukunft. Aktuelle Trends und zukünftige Herausforderungen / Fritz, J., Tomaschek, N. (ur.). Münster : Waxmann, Str. 121-136.

Jakovčić, M., Kajinić, J., Gašparović, S., 2013: Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta : primjer prenamjene vojarne Karlo Rojc u Puli. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et Sociologia. 23, 2; 487-500

Jakovčić, M., Spevec, D., 2004: Trgovački centri u Zagrebu. Hrvatski geografski glasnik 66 (1),47-65

Jakovčić, M., Spevec, D., Kliček, S.,; Simov S., 2015: Zagreb's Borongaj Campus: An Urban Challenge or a New Approach for a Better City // Projects for an Inclusive City: Social Integration through Urban Growth Strategies / Marina, O.,  Armando A. (ur.). Skopje : City of Skopje, Str. 236-252.

Prelogović, V., 2004: The Socio-spatial Structure of a City: the Example of Zagreb. Hrvatski geografski glasnik 66  (1), 29-46.

Prelogović, V., Pintarić, T., Njegač, D., 2016: Spatial Planning and Transformation in the Spatial Structure of Zagreb. Dela 46, 143-162.

Slavuj Borčić, L., Cvitanović, M., Lukić, A., 2015: Zeleni prostori, voljeni prostori; stari i novi zagrebački urbani vrtovi u očima vrtlara. U: Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja (ur. Rubić i Gulin Zrnić). Institut za etnologiju i folkloristiku; Hrvatsko etnološko društvo; Participacija: Zagreb, 60 - 78.

Slavuj Borčić, L., Šakaja, L., 2017: Kvaliteta života kao predmet geografskih istraživanja: osvrt na razvoj interesa i teorijskih modela istraživanja. Hrvatski geografski glasnik 79 (1), 5-31.

Slavuj, L., 2011: Urban quality of life; case study: the City of Rijeka. Hrvatski geografski glasnik 73 (1), 99-110.

Slavuj, L., 2012: Prilog razumijevanju složenih faktora koji utječu na svakodnevnu kvalitetu života u susjedstvima Grada Rijeke. U: Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (Ur. Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J.), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb.

Spevec, D., Klempić Bogadi, S., 2009: Croatian Cities under Transformation: New Tendencies in Housing and Segregation. TESG – Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 100(4),454-468

Šakaja, L., 1999: Kultura i prostor: Prostorna organizacija kulturnih djelatnosti. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb


OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i konzultacije. Svaki od nositelja predmeta održava 2-4 predavanja, ovisno o zastupljenosti tema i metodologije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Uredno pohađanje nastave. Oblikovanje metodološkog okvira vlastitog istraživanja u obliku pismenog rada. Pismeni rad ocjenjuje savjetnik i ocjenu upisuje u indeks nakon što su ostali predmetni nastavnici parafom potvrdili ispunjene obveze. Pismeni rad se pohranjuje u doktorandovom portfoliju.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Mehanizmi institucijskog praćenja kvalitete nastave (Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; Obrazac DR.SC.- 04, DR.SC.-09).

BROJ ECTS BODOVA:  ne primjenjuje se ECTS bodovni sustav


NAZIV PREDMETA: Metodologija istraživanja 7

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI) Obvezni
IME NOSITELJA PREDMETA

Lukić, AleksandarNjegač, Dražen; Opačić, Vuk TvrtkoRadeljak Kaufmann, Petra

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA hrvatski, engleski
BROJ SATI NASTAVE 12

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Teorijski pristupi i tipologije ruralnosti
Diskursi i pristupi ruralnosti. Implikacije odabira teorijskog pristupa ruralnosti na istraživački postupak (primjer: funkcionalnog, političko-ekonomskog i koncepta socijalne konstrukcije ruralnosti). Primjer izrade tipologije ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. Metode: Agregativni i disagregativni pristupi u tipologizaciji prostora. Odabir varijabli. Multivarijatne analize (faktorska i klaster analiza u izradi prostornih tipologija). GIS u izradi tipologija prostora.

Ruralni prostor: preobrazba, razvoj i planiranje izvangradskih područja
Istraživanje obuhvaća opće značajke ruralnih područja (diskurse, definicije, modele i kriterije izdvajanja), funkcije ruralnih područja, faktore preobrazbe ruralnih područja u uvjetima modernizacije i globalnih procesa, stanovništvo ruralnih područja, restrukturiranje naseljenosti, promjene u ruralnoj ekonomiji, okoliš i pejzaž, funkcionalnu organizaciju ruralnih prostora i njihovu ulogu u regionalnom razvoju, tipizaciju ruralnih područja, te planiranje održivog razvoja ruralnih područja. Istraživanje se temelji na katastarskim, kartografskim i statistički izvorima, upotpunjenima rezultatima originalnih istraživanja (kartiranje, anketiranje), analitičko-sintetičkoj metodi (komparativna analiza i sinteza razvojnih indikatora), modeliranju razvoja te integralnom (sektorskom i prostornom) planiranju održivog razvoja ruralnih područja.

Suburbanizacija
Modeli odnosa grada i okolice. Istraživanje procesa suburbanizacije na primjeru Zagrebačke urbane regije. Metode: Analiza statističkih podataka. Anketiranje (pripremanje pitanja, odabir uzorka, neposredno ispunjavanje ankete, unos i obrada podataka u programu SPSS). Kartografska vizualizacija rezultat istraživanja i izrada tematskih karata.

Promjene u ruralno-urbanom prstenu
Analiza procesa: suburbanizacija, satelitizacija, dnevne migracije, centralne funkcije u naseljima okolice itd. Transformacija pejzaža ruralno-urbanog prstena. Metodologija istraživanja: terensko istraživanje, kartiranje i anketiranje, obrada i analiza statističkih podataka, analiza kartografskih prikaza. Marginalna područja u sastavu gradskih regija.

Turizam i rekreacija u urbanim i ruralnim područjima
Prostorne implikacije turizma i rekreacije u gradovima i ruralnim područjima – fizionomske, ekonomske, sociokulturne, okolišne. Turizam na seljačkim gospodarstvima. Studija slučaja: turizam i rekreacija kao faktori prostorne preobrazbe naselja otoka Krka. Turizam i rekreacija u zaštićenim područjima u blizini grada i unutar grada – studije slučaja: Park prirode Medvednica, Park Maksimir. Metode istraživanja: statističke analize, metoda neposrednog anketiranja, metoda dubinskog intervjuiranja, vizualizacija prostornih podataka pomoću tematskog kartografskog prikazivanja.

Vikendaštvo u lokalnim zajednicama
Koncept istraživanja vikendaštva u receptivnim vikendaškim područjima. Fizionomski, ekonomski, sociokulturni i okolišni utjecaji i posljedice vikendaštva u lokalnim zajednicama – studija slučaja: otok Krk – naselje Malinska i općina Dobrinj. Metodologija statističkog praćenja sekundarnog rekreacijskog stanovanja – primjeri iz domaćih i stranih statističkih izvora. Metode istraživanja: statističke analize, metoda neposrednog anketiranja, metoda dubinskog intervjuiranja, vizualizacija prostornih podataka pomoću tematskog kartografskog prikazivanja.

POPIS LITERATURE

Lukić, A. Radeljak Kaufmann, P. (2017) A Scenario-based Approach to Discuss the Future of Croatian Rural Areas: Developing the Conceptual Framework of the CRORURIS Project. U: Jordan, P. (ur.) ISR-Forschungsbericht Heft 43: New developments in the rural space of Central and South-East Europe, Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung, str. 31-47. (https://www.bib.irb.hr/780724).

Lukić, A., 2012: Mozaik izvan grada – tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. Meridijani, Samobor.

Lukić, A., 2013: Tourism, farm diversification and plurality of rurality: case study of Croatia. European Countryside 5(4), 356-376.

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2010:  Promjene  u  funkcionalno-prostornoj  strukturi Osijeka nakon 1991. godine. Hrvatski geografski glasnik 72 (2), 101-121

Njegač, D., Gašparović, S., Stipešević, Z., 2012: Promjene u morfološkoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine. Acta Geographica Croatica 38 (2010.-2011.), 59-73

Opačić, V. T., 2002: Turizam kao faktor preobrazbe općine Dobrinj. Hrvatski geografski glasnik, vol. 64, 33-54.

Opačić, V. T., 2012: Vikendaštvo u hrvatskom priobalju: jučer, danas, sutra. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Opačić, V. T., Dolenc, N., 2016: The connection between meteorological conditions and recreation in green spaces of the city: a case study of Maksimir Park in Zagreb. Tourism: an international interdisciplinary journal, vol. 64, br. 3, 277-294.

Pejnović, D., Radeljak Kaufmann, P., Lukić, A., 2016: Razvoj i suvremena obilježja poljoprivrednoga zadrugarstva na prostoru Hrvatske/Development and Contemporary Characteristics of Agricultural Cooperatives in the Area of Croatia. Hrvatski geografski glasnik 78 (2), 5-48.

Pejnović, D., Radeljak Kaufmann, P., Lukić, A., 2017: Utjecaj zadrugarstva na Regionalni i ruralni razvoj Hrvatske/The influence of cooperatives on regional and rural development of Croatia. Hrvatski geografski glasnik 79 (2), 51-85.

 

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i konzultacije. Svaki od nositelja predmeta održava 2-4 predavanja, ovisno o zastupljenosti tema i metodologije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Uredno pohađanje nastave. Oblikovanje metodološkog okvira vlastitog istraživanja u obliku pismenog rada. Pismeni rad ocjenjuje savjetnik i ocjenu upisuje u indeks nakon što su ostali predmetni nastavnici parafom potvrdili ispunjene obveze. Pismeni rad se pohranjuje u doktorandovom portfoliju.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Mehanizmi institucijskog praćenja kvalitete nastave (Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; Obrazac DR.SC.-04, DR.SC.-09).

BROJ ECTS BODOVA:  ne primjenjuje se ECTS bodovni sustav