Istraživački seminar

Za napredovanje u drugu godinu studija doktorand je dužan, između ostalog, ispuniti obvezu Istraživačkog seminara I., koji se realizira kroz redoviti i intenzivni rad sa savjetnikom na istraživanju (što potpisom potvrđuje savjetnik).

Istraživački seminar podrazumijeva i izradu PLANA RADA sa savjetnikom te minimalno 3 uredno odrađene konzultacije tijekom jednog semestra. Plan rada se izrađuje sukladno Pravilniku o doktorskim studijima SuZ-a na posebnom obrascu kojeg potpisuju doktorand i savjetnik. Po održanim konzultacijama savjetnik evidentira u obrascu pripremljenost doktoranda na konzultacije te je li ostvaren napredak prema planu. Po potrebi, savjetnik može korigirati mjesečne ciljeve koji su postavljeni tijekom izrade samog Plana.

Za napredovanje u treću godinu studija, doktorand je dužan ispuniti obvezu Istraživačkog seminara II., koji se realizira kroz redoviti i intenzivni rad s mentorom na istraživanju (što potpisom potvrđuje mentor).