Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera

Voditelj prof. dr. sc. Nenad Buzjak
Suradnici

izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

asistentica Valerija Butorac, mag. geog.

doc. dr. sc. Dalibor Paar, Fizički odsjek

Trajanje 2020. do 2024.
Izvor financiranja JU NP Plitvička jezera

Sažetak:

Cilj istraživanja je uspostaviti mrežu mjernih postaja u speleološkim objektima radi kontinuiranog višegodišnjeg prikupljanja podataka o mikroklimatskim parametrima i temeljnim fizikalno-kemijskim svojstvima kao pokazateljima stanišnih i općih ekoloških uvjeta.

Takav set podataka bi trebao biti sastavni dio atributa okolišne i speleološke baze podataka. Poznavanje mikroklimatskih uvjeta u ulaznim i dubljim dijelovima speleoloških objekata bitno je s obzirom da oni utječu na geomorfološke i fizikalno-kemijske procese te definiraju stanišne uvjete flore ulaznih dijelova te faune prijelazne zone i podzemlja. Njihove vrijednosti mogu se koristiti kao jedan od kriterija u donošenju odluka o održivom upravljanju speleološkim objektima. S obzirom na posebnosti podzemne mikroklime to je još jedna tema koja se može koristiti u turističkoj interpretaciji prirodoslovnih posebnosti Parka. Mjerenja se trenutno odvijaju u nekoliko spilja. Izbor lokacija je obavljen na temelju geoloških, geomorfoloških i hidroloških svojstava, uvjeta na površini i u podzemlju te stvarnih i potencijalnih antropogenih utjecaja. Posebna pažnja posvetila bi se speleološkim objektima u sedri, speleološkim objektima interesantnim za turističku valorizaciju i interpretaciju zbog mikroklimatskih posebnosti te speleološkim objektima s potencijalom akumulacije snijega i leda koji mogu predstavljati vrijedne arhive paleoklimatskih podataka i paleogeomorfoloških procesa važnih za razumijevanje evolucije krškog reljefa i ekoloških uvjeta na širem području Parka. Mjerenja se obavljaju memorijskim termohigrografima (data logerima) za zrak i vodu, logerima za CO2 i radon za kontinuirana mjerenja, te ručnim mjernim uređajima za trenutačna mjerenja.