Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa

Voditelji

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici prof. dr. sc. Danijel Orešić
prof. dr. sc. Nenad Buzjak
izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
doc. dr. sc. Luka Valožić
Florijan Kvetek, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
Marta Srebočan, mag. oecol. et prot. nat., Elektroprojekt d.d.
Iva Vidaković, prof. biol., Elektroprojekt d.d.
Alan Kereković, dipl. ing. geol., Elektroprojekt d.d.
dr. sc. Stjepan Mišetić, Elektroprojekt d.d.
mr. sc. Zlatko Pletikapić, dipl. ing. građ., Elektroprojekt d.d.
Trajanje od 2017. do 2019.
Izvor financiranja Hrvatske vode

SAŽETAK:

Ciljevi projekta bili su:

 1. Objedinjavanje i prikaz postojećih metoda i alata praćenja hidromorfoloških obilježja stajaćica i ocjene hidromorfoloških promjena u zemljama članicama Europske unije, sukladno Okvirnoj direktivi o vodama Europske unije;
 2. Uspostava i provedba hidromorfološkog monitoringa na stajaćicama u Republici Hrvatskoj te ocjena hidromorfološkog stanja stajaćica;
 3. Razvijanje metodologije praćenja i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće u stajaćicama, koja bi odgovorila na potrebe detektiranja promjena hidromorfoloških uvjeta i procesa te određivanja razine odstupanja od referentnih uvjeta.

Projekt je uz razvoj metodologije obuhvaćao i prvi terenski hidromorfološki monitoring na svim većim prirodnim i umjetnim jezerima u Hrvatskoj (ukupno 82 vodna tijela).

PUBLIKACIJE: 

 1. Vučković, I., Čanjevac, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., Plantak, M., Pletikapić, Z., Vidaković, I., Srebočan, M., Martinić, I., Valožić, L., Kvetek, F., Kereković, A., Mišetić, S., 2019: Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa, elaborat, Elektroprojekt d.d. i Geografski odsjek PMF, Zagreb.
 2. Buzjak, N., Čanjevac, I., Vučković, I., Martinić, I., Valožić, L., 2018: Geoekološka analiza parka prirode i okolice Vranskog jezera u Dalmaciji, u: Rubinić, J., Ivanković, I., Bušelić, G. (ur.): Zbornik radova Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi, str. 25-33, Hrvatsko hidrološko društvo.
 3. Martinić, I., Čanjevac, I., Vučković, I., Buzjak, N., Valožić, L., 2019: Hidromorfološko stanje prirodnih jezera u Hrvatskoj, u: Biondić, D., Holjević, D., Vizner, M. (ur.): Zbornik radova 7. hrvatske konferencije o vodama, str. 321-330, Hrvatske vode, Zagreb.
      

KONFERENCIJE:

Usmena izlaganja: 

 1. Čanjevac, I., Vučković, I., Plantak, M., Vidaković, I., 2017: Smjernice za uspostavu hidromorfološkog monitoringa jezera Hrvatske, Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj, Biograd, Hrvatska, 4.- 6. 5. 2017., Hrvatsko društvo za zaštitu voda
 2. Kvetek, F., Čanjevac, I., Vučković, I., 2017: Hydromorphological monitoring of lakes in Croatia – overview, Geographical Sciences and Future of Earth, Bukurešt, Rumunjska, 18-19. 11. 2017.
 3. Martinić, I., Čanjevac, I., 2019: Hydromorphological research of natural lakes in Croatia, International scientific conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission, Segedin, Mađarska, 24.-27. 6. 2019.
 4. Martinić, I., Čanjevac, I., Vučković, I., Buzjak, N., Valožić, L., 2019: Rezultati hidromorfološkog istraživanja prirodnih jezera u Hrvatskoj, 7. hrvatski geografski kongres, Čakovec, Hrvatska, 9-11. 10. 2019.