Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini

Voditelji

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici prof. dr. sc. Danijel Orešić
prof. dr. sc. Nenad Buzjak
izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
Marta Srebočan, mag. oecol. et prot. nat., Elektroprojekt d.d.
Iva Vidaković, prof. biol., Elektroprojekt d.d.
Alan Kereković, dipl. ing. geol., Elektroprojekt d.d.
dr. sc. Stjepan Mišetić, Elektroprojekt d.d.
mr. sc. Zlatko Pletikapić, dipl. ing. građ., Elektroprojekt d.d.
Trajanje od 2018. do 2019.
Izvor financiranja Hrvatske vode

SAŽETAK:

Ciljevi projekta bili su:

  1. Provedba hidromorfološkog monitoringa rijeka u Republici Hrvatskoj
  2. Ocjena hidromorfološkog stanja rijeka prema unaprijeđenoj Metodologiji monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja

Projektom je kabinetski i terenski ocjenjeno ukupno 215 vodnih tijela tekućica u Hrvatskoj.

PUBLIKACIJE:

  1. Vučković, I., Čanjevac, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., Plantak, M., Pletikapić, Z., Vidaković, I., Srebočan, M., Martinić, I., Kereković, A., Mišetić, S., 2018: Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini, elaborat, Elektroprojekt d.d. i Geografski odsjek PMF, Zagreb.

  2. Čanjevac, I., Martinić, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., 2020: Erozijsko-sedimentacijske promjene na tekućicama u Hrvatskoj: Rezultati hidromorfološkog monitoringa 2017.-2019., u:   Oskoruš, D., Rubinić, J. (ur.): Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem "Nanos u vodnim sustavima - stanje i trendovi", zbornik radova, Varaždin 2020., Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb,  str. 27-35.

KONFERENCIJE:

Usmena izlaganja:

  1. Vučković, I., Čanjevac, I., Bočić, N., Buzjak, N., Kvetek, F., Martinić, I., Orešić, D., Plantak, M., Srebočan, M., Vidaković, I., 2018: Utjecaj hidromorfoloških promjena u tekućicama na biološke elemente kakvoće voda, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi", Brela, Hrvatska, 18.-20. 10. 2018.
  2. Čanjevac, I., Martinić, I., Plantak M., 2019: The role of physical geographers in the assessment of ecological status of surface waters in Croatia, Water sustainability in a Changing World, Bukurešt, Rumunjska, 11.-14. 6. 2019.
  3. Čanjevac, I., Martinić, I., Plantak M., 2019: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia - main issues and challenges, International scientific conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission, Segedin, Mađarska, 24.-27. 6. 2019.
  4. Čanjevac, I., Vučković, I., Plantak, M., Martinić, I., 2019: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia – main issues and problems, 11th Symposium for European Freshwater Sciences, Zagreb, 30. 6. - 5. 7. 2019.
  5. Čanjevac, I., 2019: Hidromorfološki monitoring tekućica u Hrvatskoj, 7. hrvatski geografski kongres, Čakovec, Hrvatska, 9.-11. 10. 2019.