Hidromorfološka istraživanja Bijele rijeke

Voditelj

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Neven Bočić 

prof. dr. sc. Danijel Orešić

Ivan Martinić, mag. geogr. 

Katarina Pavlek, mag. geogr.

Trajanje 2021. - 2022.
Izvor financiranja Javna ustanova NP Plitvička jezera

SAŽETAK:

Ciljevi istraživanja:

 • prikupljanje podataka o prirodnogeografskim obilježjima topografskog poriječja Bijele rijeke i određivanje elemenata tekućica i poriječja
 • analiza dostupnih hidroloških podataka s hidrološke mjerne stanice na Bijeloj rijeci
 • opis hidromorfološke geneze sustava
 • utvrđivanje hidromorfološkog stanja Bijele rijeke i odstupanja od referentnog stanja (ocjena stanja) prema pojedinim elementima određenim Metodologijom monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13; NN 151/14; NN 78/15) za pojedine dionice te za rijeku u cjelini
 • procijeniti površinu, kapacitet i gdje je moguće protok u i iz akumulacija na Bijeloj rijeci
 •  procijeniti količinu sedimenta u akumulacijama na Bijeloj rijeci
 • izrada detaljne geomorfološke karte doline Bijele rijeke
 • utvrđivanje pritisaka na hidromorfološko stanje i ukupno ekološko stanje Bijele rijeke s posebnim osvrtom na pregrade
 • kartiranje i analiza priobalne (riparijske) vegetacije s obje obale Bijele rijeke u cijeloj duljini, njena obilježja i odstupanje od referentnih vrijednosti
 • projekcija hidromorfološkog razvoja Bijele rijeke (bez intervencija/ s intervencijama)
 • izrada smjernica za poboljšanje hidromorfološkog stanja i rehabilitaciju Bijele rijeke
 • edukacije djelatnika Službe zaštite NP Plitvička jezera o Metodologiji kroz zajednički terenski rad.

Način provedbe istraživanja:
Terenski rad obuhvaća: geomorfološko kartiranje doline Bijele rijeke; kartiranje geoindikatora i hidromorfoloških promjena doline Bijele rijeke uključujući i kartiranje priobalne (riparijske) vegetacije; ocjenjivanje hidromorfoloških elemenata po dionicama rijeke, hidrološka mjerenja i procjene količine sedimenta na akumulacijama.
Kabinetski rad obuhvaća: analizu literature, kartografskih podloga i dostupnih poprečnih profila Bijele rijeke; statističku analizu i prikaz hidroloških podloga i nizova podataka; izradu kartografske i fotografske baze podataka, izradu izvješća.