Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić

Andrea Vukelić, dipl. oec., Lokalna  akcijska  grupa Gorski kotar

Suradnici

Tamara Batel, student Diplomskog studija: Geografija, smjer: istraživački, grana: Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Mislav Matejak, student Diplomskog studija: Geografija, smjer: istraživački, grana: Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Sandra Mitrović, student Diplomskog studija: Geografija, smjer: istraživački, grana: Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Tomislav Mračić, student Diplomskog studija: Geografija, smjer: istraživački, grana: Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Robert Šulc, student Diplomskog studija: Geografija, smjer: istraživački, grana: Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Nika Jurković, Lokalna akcijska grupa Gorski kotar 

Trajanje 2017.
Izvor financiranja LAG Gorski kotar

SAŽETAK:

Da bi se osiguralo široko sudjelovanje i konsenzus, te osigurala  održivost  ruralnog  razvoja potrebno je sudjelovanje svih relevantnih dionika, pa je u tom smjeru i pokrenut projekt suradnje Lokalne akcijske grupe Gorski kotar i Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. pod nazivom „Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskog kotara“. Valorizacijom prirodne i kulturne baštine, te utvrđivanjem ciljeva, mjera i aktivnosti, a sve na načelima održivog  razvoja, doprinijet će se boljoj i kvalitetnijoj uporabi prirodne i kulturne baštine u ruralnom razvoju Gorskog kotara te osvijestiti lokalnu zajednicu za zaokretom u turističkoj praksi.

U razdoblju od 30. svibnja do 2. lipnja 2017. godine, izv. prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić održao je sa studentima Diplomskog studija geografije, smjera: istraživački, grana: Baština i turizam, terensku nastavu na području Gorskoga kotara. U četiri dana koji su uključivali posjet svim važnijim lokalitetima u Gorskom kotaru zaposlenice LAG-a Gorski kotar upoznale su prof. Opačića i studente sa stanjem na terenu te im približile čime se zapravo LAG Gorski kotar bavi, u nastojanjima da osnaži lokalnu zajednicu i osigura razvoj ruralnog kraja. Studenti su se upoznali i sa radom udruge IEC Processus Montanus koja je jedan od partnera na projektu Putovima Frankopana. Predstavnici TZ Fužine i TZ Skrad te predstavnici NP Risnjak predstavili su na terenu svoj rad te studentima odgovorili na pitanja iz strukturiranog intervjua važna za izradu brošure. LAG Gorski kotar kao nositelj projekta tiskao je informativno edukativnu brošuru u kojoj su predstavljena dva nova turistička proizvoda bazirana na kulturnoj i prirodnoj baštini koja su u sklopu projekta osmislili studenti pod mentorskim vodstvom prof. Opačića. Riječ je prijedlozima turističkih proizvoda: „Putevima mlinova Gorskog kotara“ te „Šum i žubor Gorskog kotara“. 

Rezultati projekta „Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara“ nedvojbeno upućuju na zaključak da Gorski kotar obiluje realnim (iskorištenim) i potencijalnim (neiskorištenim) turističkim atrakcijama iz domene prirodne i kulturne baštine koje su danas nedovoljno zastupljene u aktualnoj turističkoj ponudi. Kako bi se ubuduće u Gorskom kotaru, kao jedinstvenom planinskom prostoru u Hrvatskoj, uspješnije razvijali sve traženiji specifični oblici turizma potrebno je upotpuniti turističku atrakcijsku osnovu ovog prostora s jedne strane međusobnim integriranjem više srodnih atrakcija temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini u tematski oblikovane turističke proizvode, a s druge jačom horizontalnom i vertikalnom kohezijom svih ključnih dionika u razvoju ruralnog turizma: od lokalne samouprave, lokalnih turističkih zajednica, ključnih institucija iz domene zaštite i promicanja prirodne, osobito NP Risnjak, kao i kulturne baštine, potom vlasnika smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata te lokalnih turističkih agencija, sve do samog lokalnog stanovništva. Upravo je osvještavanje lokalnog stanovništva o vrijednosti prirodne i kulturne baštine Gorskog kotara ključan korak u osmišljavanju novih turističkih proizvoda i njihovom implementiranju u turističku ponudu, čime turističko vrednovanje i prirodne i kulturne baštine, osim ekonomskog (turističkog) dobiva na možda još važnijem aspektu – jačanju lokalnog identiteta. U organizacijskom smislu u razvoju ruralnog turizma prepoznaje se ključna uloga LAG-a Gorski kotar, kao kohezivnog partnera u suradnji javnog, civilnog i gospodarskog sektora, kao i potreba osnivanja turističke zajednice Gorskog kotara koja bi trebala imati središnju ulogu u oblikovanju Gorskog kotara kao jedinstvene turističke destinacije.   

PUBLIKACIJE: 

  1. informativno-edukativna brošura: Vukelić, A. (ur.) (2017): Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara, Lokalna akcijska grupa Gorski kotar, Lokve.