Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba

Voditelji

Doc. dr. sc. Vedran Prelogović

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Suradnici Prof. dr. sc. Nenad Buzjak 
Izv. prof. dr. sc. Neven Bočić 
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić 
Prof. dr. sc. Dane Pejnović 
Doc. dr. sc. Vedran Prelogović 
Dr. sc. Ivan Šulc
Trajanje 1. 10. 2015. -  31. 12. 2015.
Izvor financiranja Grad Zagreb

 

SAŽETAK:

Brojnim je istraživanjima dokazano da se rub grada i njegova neposredna okolica smatraju razvojno najdinamičnijim dijelovima gradske regije. Rub grada (periurbano, suburbano i ruralno područje) u većini velikih europskih metropola predstavlja zonu kontakta, ispreplitanja, prožimanja i interakcije urbanog i ruralnog. Vijeće Europe je 2007. definiralo periurbano područje kao zonu tranzicije iz strogo ruralnih prema urbanim obilježjima. U razvijenim europskim zemljama to se područje smatra integralnim i posebno vrijednim dijelom urbano-ruralnog kontinuuma koji zbog toga s aspekta planiranja i razvoja ima poseban značaj. Rub grada postaje atraktivan za lokaciju važnih gradotovornih funkcija, koje povezuju i integriraju urbano i ruralno. Na gradskom se rubu podižu ceste (npr. gradske obilaznice), željezničke pruge, aerodromi i brojni drugi značajni prometni objekti. Kvalitetna prometna infrastruktura intenzivira veze grad-okolica, tj. dnevne migracije. Novi oblici trgovine također se planiraju i grade u ovom području. Industrija je zbog brojnih lokacijskih prednosti sve prisutnija. Zbog rastuće potražnje za stambenim prostorom, promjena trendova u načinu stanovanja (zelenilo, manja gustoća naseljenosti…) te nižih cijena zemljišta i nekretnina, rub grada predstavlja često poželjnije područje stanovanja od njegova središta. Stoga je to često prostor izrazite demografske dinamike zbog doseljavanja stanovništva. Uslijed ispreplitanja i konkurencije različitih funkcija (stambene, poslovne, poljoprivredne, rekreacijske i zaštitne), česti su pritisci na prostor. Pritom nerijetko vrijednu i jedinstvenu baštinu stoljećima stvaranih kulturnih pejzaža zamjenjuju unificirajući urbanocentrični krajolici uslužnih sadržaja.

Novija istraživanja Zagreba i njegove gradske regije upućuju da se procesi i trendovi uvelike održavaju prepoznato stanje u europskim gradovima. No zbog intenziteta demografskih, društvenih i gospodarskih promjena u tranzicijskom razdoblju te pojave novih aktera u planiranju i upravljanju prostorom, potrebna su detaljnija i sveobuhvatnija istraživanje sa svrhom oblikovanja razvojnih ciljeva i mjera koje će prepoznati specifične vrijednosti suburbanih i ruralnih područja administrativno uključenih u Grad Zagreb. Naime, administrativne granice, iako su nužne, često su nemilosrdne prema adekvatnom vrednovanju jedinstvenosti i specifičnost zagrebačkog prstena, i svakog njegovog naselja i zaselka kao resursa razvoja. Simplificirani numerički kriteriji, bilo prag gustoće naseljenosti, bilo udio poljoprivrednog stanovništva, ne otkrivaju raznoliki mozaik kontaktnog prostora urbanog i ruralnog. Oni mogu poslužiti tek sondiranju i pripremi istraživanja.

Iz navedenog slijedi i potreba za detaljnijim istraživanjem cjelokupnog suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba. Studija obuhvaća 68 naselja suburbanog i ruralnog karaktera te dijelove naselja Zagreb izvan granica Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Analitički dio studije obuhvatio je široki dijapazon fizičkogeografskih i socijalnogeografskih obilježja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba. To su: geomorfološka, geoekološka, demogeografska i socioekonomska obilježja, osim toga analizirani stanovi za odmor i područja za rekreaciju. Zatim je prikazan razvoj gradske regije Zagreba i analiziran je sustav središnjih naselja. U završnom dijelu studije analizirana su mišljenja predstavnika lokalne vlasti i dane su smjernice za oblikovanje lokanih mjera razvoja.

PUBLIKACIJE: 

  1. Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba, Elaborat, Naručitelj: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.   

KONFERENCIJE:

  1. Buzjak, N., Bočić, N., Butorac, V.,  Šulc, I. (2019): Landscape analysis of the suburban and rural areas of the City of Zagreb (Croatia), Landscape diversity and biodiversity: 18th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 23. - 27. 4. 2019. (postersko priopćenje).