Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Diferencijalni račun funkcija više varijabli

Šifra: 186318
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić - Predavanja
prof. dr. sc. Josip Tambača - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Matija Bašić - Auditorne vježbe
Aleksandar Bulj, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: U ovom se kolegiju studenti upoznaju sa strukturom euklidskog prostora Rn, neprekidnim vektorskim funkcijama više realnih varijabli, diferencijabilnošću te osnovnim teoremima diferencijalnog računa takvih funkcija. Naglasak je na idejama a ne na količini artificijelnih funkcija i tehničkim trikovima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Struktura prostora Rn. Rn kao vektorski i metrički prostor. Otvoreni i zatvoreni skupovi. Gomilište, zatvorenje, rub. Nizovi. Konvergencija. Bolzano - Weierstrassov teorem. Karakterizacija zatvorenih skupova pomoću nizova. Cauchyjevo svojstvo. Potpunost prostora Rn Banachov teorem o fiksnoj točki. Kompaktnost. Karakterizacija kompaktnosti u Rn. Lebesgueov broj. (4 tjedna)
2. Neprekidnost i limes. Realne i vektorske funkcije jedne i više realnih varijabli. Neprekidnost. Limes. Heineova karakterizacija neprekidnosti. Uniformna neprekidnost. Lipschitzovo svojstvo. Neprekidne funkcije na kompaktima. Putovi i krivulje u Rn. Povezanost putovima. Povezanost. Plohe u R3. (3 tjedna)
3. Diferencijal i derivacije. Aproksimacija funkcije linearnom funkcijom - diferencijal. Parcijalne derivacije. Gradijent. Jacobijeva matrica. Osnovna svojstva. Geometrijske primjene (tangenta na krivulju u Rn, tangencijalna ravnina itd). Diferencijali višeg reda. Schwarzov teorem. Teorem srednje vrijednosti. Taylorov teorem. Ekstremi. Implicitno definirane funkcije. Teorem o inverznom preslikavanju. Posljedice i primjene. (6 tjedana)
Na predavanjima se uvode i obrađuju osnovni pojmovi te obilato ilustriraju primjerima, dok na vježbama studenti usvajaju odgovarajuće tehnike pristupa pojedinim konkretnim problemima i njihova rješavanja.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Elementarna matematika 1
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Matematička analiza 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/difraf/


Obavijesti