Geofizički odsjek

GEOFIZIČKI ODSJEK

Broj posjeta:
1448519

 


Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja HAZU-a i ove će godine dodijeliti potporu mladim istraživačima koji u svojem radu koriste metode daljinskih istraživanja. Potpore će se dodijeliti u skladu s Pravilnikom o radu Fonda za potporu međunarodne aktivnosti mladih istraživača u području daljinskih istraživanja. Prijaviti se mogu kandidati do 35 godina koji imaju status studenta doktorskog studija ili poslijedoktoranda. Prijave se primaju do zaključno 30. rujna 2018. godine.

Potpore će se dodijeliti u ukupnom iznosu do najviše 1000 EUR, pri čemu najveći iznos potpore pojedinom mladom istraživaču iznosi 400 EUR, tako da će iznos dodijeljenih pojedinačnih potpora ovisiti o broju izabranih kandidata. Potpora se dodjeljuje retroaktivno u obliku refundacije dijela troškova (putni trošak, dnevnice, kotizacija, trošak boravka). Potpora se može zatražiti najkasnije tri mjeseca nakon završetka skupa ili aktivnosti.

Prednost u dodjeli potpore imaju djelatnici članica Vijeća, kojeg je Geofizički odsjek PMF-a član.

Prilikom prijave valja priložiti:

  • Osnovne osobne podatke,
  • Podatke o znanstvenoj aktivnosti kandidata (npr. popis znanstvenih i stručnih radova, dosadašnjih sudjelovanja na konferencijama i znanstvenim skupovima i sl.),
  • Opis skupa ili aktivnosti za koju se traži potpora,
  • Naziv skupa, datum i mjesto održavanja,
  • Naslov i sažetak prezentacije kandidata i dokaz o održanoj prezentaciji (npr. knjiga sažetaka),
  • Dokaz o boravku (npr. kopija ovjerenog putnog naloga, računa hotela, i sl.),
  • Preporuku seniornog istraživača,
  • Traženi iznos potpore,
  • Broj žiro-računa matične ustanove na koji će potpora biti isplaćena.

Prijave za potporu se dostavljaju na adresu Vijeća:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb,

ili e-mailom na adresu:

imedvesek@hazu.hr (cc: igor.vlahovic@rgn.hr).

Prijavom na natječaj za Potporu kandidat se obvezuje da će u slučaju da mu bude odobrena potpora unutar godine dana od primitka sredstava na poziv Vijeća održati predavanje u trajanju 15 – 30 minuta o svojem istraživanju.

Pravilnikom o radu Fonda za potporu međunarodne aktivnosti mladih istraživača u području daljinskih istraživanja

Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

24.
Travanj
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, P1

POVEZNICE