Napredni fizički praktikum 1

Napredni fizički praktikum 1

Matematički odsjek

Napredni fizički praktikum 1

Šifra: 63403
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Novak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Izvođenjem naprednih laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati složenije aspekte eksperimentalnog rada, koji je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje stečeno na predavanjima iz opće fizike studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridoseći dubljem razumijevanju pojedinih tema i stjecanju eksperimentalnog iskustva. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem eksperimentalnog istraživanja. Na naprednom fizičkom praktikumu studenti imaju veliku samostalnost u rješavanju zadataka, te svaku vježbu rade u dva uzastopna termina, što im omogućuje da nakon prvih eksperementalnih rezultata formiraju radnu hipotezu koju poslije daljnjim mjerenjima mogu potvrditi ili pobiti. Ovakvim načinom rada razvit će se sposobnost cjelovitog rješavanja problema.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Studenti samostalno izvode 5 od sljedećih 10 vježbi:
Slobodno i prisilno titranje: Koristeći torziono njihalo s gušenjem i pubudom, studenti proučavaju ponašanje slobodnog oscilatora, gušenog oscilatora, te gonjenog i gušenog oscilatora.
Spregnuta njihala: Studenti proučavaju pojave kod titranja spregnutih njihala: titranje u fazi, titranje u protufazi, te režim udara.
Stefan-Boltzmannov zakon zračenja: Studenti pomoću Mollovog termočlanka i žarulje s žarnom niti eksperimentalno utvrđuju ovosnost energetske egzitancije o temperaturi tijela, te uspoređuju opažanja sa Stefan-Boltzmannovim zakonom.
Fotoefekt i Planckova konstanta: Studenti pomoću fotoelektričnog efekta određuju vrijednost Planckove konstante.
Električno polje: Studenti određuju raspored ekvipotencionalnih linija za metalne predmete različitih oblika i konfiguracija na grafitnoj podlozi.
Joule-Thomsonov efekt: Studenti eksperimentalno utvrđuju Joule-Thomsonov koeficijent plinova N2 i CO2, te uspoređuju dobivene rezultate s vrijednostima iz literature i teorijskim modelima.
Maxwell-Boltzmannova raspodjela brzina: Studenti koriste aparaturu za simuliranje termodinamičkih pojava pomoću staklenih kuglica za proučavanje raspodjele brzina.
Električni titrajni krug: Studenti proučavaju ovisnost impedancije te faznog pomaka za serijski RLC krug. Također, proučavaju gušene oscilacije u RLC krugu.
Polarizacija svjetlosti: Studenti koriste linearne polarizatore i lambda/4 pločice za polariziranje svjetlosti.
Modul elastičnosti: Studenti ovisnost deformacije o sili kod metalnih šipki.
Svaku vježbu studenti izrađuju u dva uzastopna termina.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu samostalno sklapaju aparaturu i vrše mjerenja. Na drugom terminu ponavljaju mjerenja i/ili vrše dodatna mjerenja te usmeno odgovaraju. Pismeno izvješće (referat) predaju prilikom slijedećeg dolaska na praktikum. Na kraju praktikuma rezultate zadnje vježbe usmeno prezentiraju pred voditeljem praktikuma.

UVJETI ZA POTPIS: Studentu koji nije pristupio radu u praktikumu, koji je izostao više od dva puta ili je dobio konačnu ocjenu nedovoljan, kolegij mora upisati ponovo.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Tijekom nastave studenti usmeno odgovaraju na svakoj vježbi te predaju pismeno izvješće nakon svake vježbe koje se također ocjenjuje. Na kraju praktikuma asistenti zaključuju konačne ocjene iz usmenog odgovaranja te pismenih izvješća. Studenti rezultate zadnje vježbe usmeno prezentiraju pred voditeljem praktikuma, koji ih pritom dodatno ispituje i zaključuje konačnu ocjenu. Težinski udio pojedinih faktora u konačnoj ocjeni je: usmena odgovaranja 30%, pismena izvješća 40%, završna prezentacija 30%.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizički praktikum 2
Položen : Osnove fizike 4
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!