Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju na Odjelu za matematiku u Osijeku:

U četvrtak, 10.prosinca 2020. u 14 sati

Prof. dr. sc. Dean Crnković, pročelik Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"Deza grafovi i digrafovi"
(sažetak http://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/DC-MKolokvij-OS_abstract.pdf)

Predavanje će se održati preko platforme MS Teams, a predavanju možete pristupiti preko tima Znanstveno odlaskom na kanal Matematički kolokvij gdje se nalazi poveznica na sastanak ili putem linka:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a86a41795c04d48f08d19b43d17635030%40thread.tacv2/1607349471733?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%22f7262ed0-1388-42f2-8d14-771429482707%22%7d

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti

Kolokviji HMD-a