DOKTORSKI STUDIJ FIZIKE - SMJER GEOFIZIKA

Pristupnici u prvoj godini studija upisuju obavezne i izborne kolegije u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova. U drugoj godini studija upisuju izborne kolegije s opterećenjem od 8 ECTS bodova, tako da ukupan zbroj ECTS bodova kolegija 1. i 2. godine iznosi 68. Kao izborni predmeti mogu se upisati kolegiji ponudjeni kao izborni na smjeru geofizika doktorskog studija fizike, kao i kolegiji s drugih smjerova poslijediplomskog doktorskog studija fizike. Preostali bodovi (112 ECTS bodova) ostvaruju se znanstvenim radom, seminarima na doktorskom studiju, upisom i polaganjem dodatnih izbornih kolegija (mogu biti i predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili iz domaćih i međunarodnih međusveučilišnih studija) i/ili sudjelovanjem u sveučilišnoj nastavi.

Više o doktorskom studiju fizike, smjer geofizika na na stranicama Fizičkog odsjeka.

 

O studiju

Doktorski studij geofizike je osmišljen kao logičan nastavak prijediplomskog studija geofizike i diplomskog studija fizike –geofizike na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Osim temeljnog znanja opće fizike, naprednih matematičkih vještina i metoda obrade podataka, očekuje se da studenti imaju solidno predznanje osnova dinamika fluida, klimatologije, dinamičke meteorologije, meteoroloških mjerenja i motrenja te fizičke oceanografije ako planiraju specijalizaciju meteorologije ili oceanografije. Za studij s naglaskom na seizmologiju, kolegiji kao što su teorija elastičnosti, osnove fizike unutrašnjosti Zemlje, napredni kolegiji seizmologije te inženjerska seizmologija, su preduvjet. Za studente koji nisu završili diplomski studij fizike – geofizike, razlikovne sadržaje i rokove za završavanje doktorskog studija za njih pojedinačno utvrđuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka na prijedlog Vijeća doktorskog studija.

Nakon završenog doktorskog studija fizike (smjer geofizika), studenti će steći kompetencije potrebne za početak ili nastavak znanstvene karijere u područjima meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije te geomagnetizma i aeronomije. Predavanja se održavaju u prostorijama Geofizičkog odsjeka (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). Odsjek je vodeća hrvatska geofizička institucija u obrazovanju, kao i u znanstvenim istraživanjima, s dobro uspostavljenom suradnjom s drugim stručnim geofizičkim organizacijama u Hrvatskoj (oceanografski instituti, Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Geofizičkog odsjeka, ...). Trenutno, nastavno/istraživačko osoblje Odsjeka čine 5 redovitih profesora, 1 izvanredni profesor, 5 docenata, 1 viši predavač i 5 asistenata/znanstvenih novaka/studenta doktorskog studija. Studenti imaju na raspolaganju najveću geofizičku knjižnicu u Hrvatskoj i odličnu računalnu infrastrukturu (uključujući npr. višeprocesorsko paralelno računalo) sa brzim i neograničenim besplatnim pristupom internetu. Studenti će također imati pristup brojnim instrumentima potrebnim za obavljanje njihovih istraživanja (meteorološke stanice i 60 metara visok meteorološki toranj, seizmografi, oceanografska oprema, magnetometri ...), kao i besplatno korištenje relevantne baze podataka u vlasništvu Geofizičkog odsjeka. Predviđamo da će se svake godine upisati do 5 studenata.

Doktorska disertacija treba biti rezultat sveobuhvatanog i detaljnog istraživanja pod nadzorom odabranog voditelja. Tema istraživanja mora biti odobrena od strane Zajedničkog vijeća Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Prije toga, student mora braniti tezu svoje disertacije tijekom jednog seminara, pokazujući znanje i razumijevanje relevantnih istraživanja koje je savladao te da može predstaviti rezultate svoga rada (hipoteze, metode, ...) prema zadanim ciljevima. Rad prezentiran u disertaciji mora biti jednako vrijedan kao najmanje dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima. Prije same obrane, mora biti objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) najmanje jedan članak - u kojemu kandidat mora biti prvi ili jedini autor - u časopisu kojeg navodi Current Contents. Doktorska disertacija se brani pred povjerenstvom koje uključuje najmanje tri člana, od kojih je jedan voditelj. Sastav povjerenstva određuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Povjerenstvo će procijeniti znanstveni doprinos predstavljenog materijala, te omogućiti javnu obranu disertacije za koju su zaključili da je originalna, relevantna i da su gore navedeni uvjeti ispunjeni.

Prema Sveučilišnom standardu, disertacija se piše na hrvatskom jeziku. Međutim, kad je najmanje jedan član povjerenstva iz inozemstva, i obvezuje se da osobno prisustvuje obrani, Vijeće doktorskog studija će dozvoliti da rad bude napisan na engleskom jeziku, uz prošireni sažetak na hrvatskom jeziku. Kandidati će tijekom doktorskog studija i tijekom njihovih istraživanja biti podupirani da se uključe u međunarodnu suradnju, te da imaju vanjske članove povjerenstva.

 

Voditelji smjera Geofizika na doktorskom studiju fizike

izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

doc. dr. sc. Josip Stipčević

 

Doktorski seminar, javna obrana teme doktorskog rada i obrana doktorske disertacije – dogovor za termin

Predavaonicu i termin održavanja doktorskog seminara, javne obrane teme doktorskog rada i obrane doktorske disertacije potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki dr. sc. Maja Bubalo na e-adresu.


Natječaj za upis na doktorske studije

Objavljen je natječaj za upis na na doktorske studije: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Prijave na natječaj za doktorski studij Fizika primaju se do 8. rujna 2023. Geofizika je smjer na doktorskom studiju Fizika.

Tekst natječaja i svi detalji dostupni su na poveznici.

NATJEČAJ

za upis na doktorske studije: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Doktorski studiji traju tri godine, odvijaju se u skladu s općim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: PMF) te u skladu s akreditiranim studijskim programima. 

 1. Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima, i to:
 • za doktorski studij Biologija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij biologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50
 • za doktorski studij Fizika pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij fizike inženjerskog/istraživačkog smjera na PMF-u za smjerove: 1. fizika elementarnih čestica, 2. nuklearna fizika, 3. astrofizika, 4. atomska, molekulska i optička fizika, 5. fizika kondenzirane tvari, 6. biofizika, 7.medicinska fizika, odnosno sveučilišni (do)diplomski studij fizike-geofizike na PMF-u za smjer geofizika, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50
 • za doktorski studij Geologija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij geologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
 • za doktorski studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij geografije, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij geografije (dvopredmetni) ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij s prosjekom ocjena najmanje 3,50 (ukupno i pojedinačno na prijediplomskom i diplomskom studiju). Pravo upisa ne ostvaruju pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij, a nisu prethodno završili sveučilišni prijediplomski studij.
 • za doktorski studij Kemija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij kemije ili molekularne biologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
 • za doktorski studij Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije pristupnici koji su završili sveučilišni(do)diplomski studij biologije, fizike, fizike-geofizike, geologije, geografije, kemije ili matematike na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni za doktorski studij Matematika pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studiji matematike na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
 1. Pravo upisa na sve studije iz točke 1. ovog Natječaja, osim na doktorske studije Biologija i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije, mogu ostvariti i pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5, ali ne manjim od 3,0 i to na temelju obrazložene i dokumentirane zamolbe, kojoj je potrebno priložiti dva pisma preporuke, o kojoj odlučuje ovlašteno Povjerenstvo. Za upis na Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, pristupnik se obvezuje dostaviti i detaljno obrazloženje potencijalnog mentora. Pisana zamolba, zajedno s traženim prilozima, dostavlja se uz prijavu na ovaj Natječaj.
 2. Pravo upisa na studije iz točke 1. ovog Natječaja mogu ostvariti i pristupnici sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim magisterijem znanosti iz odgovarajuće struke, na način i u skladu s posebnom odlukom nadležnog Vijeća odsjeka PMF-a.
 3. Pristupnici sa završenim sveučilišnim (do)diplomskim studijem, koji nije u potpunosti odgovarajući za upis na studij prema točki 1. Natječaja, mogu upisati doktorski studij uz dodjelu razlikovnih kolegija prema programima odgovarajućih sveučilišnih diplomskih studija na PMF-u te ostvarivanje odgovarajućeg broja ECTS bodova. ECTS bodovi ostvareni polaganjem razlikovnih kolegija ne ulaze u bodovni sustav doktorskog studija.    
 4. Troškovi doktorskih studija utvrđuju se za svaku godinu studija posebno i iznose: 
 • za doktorski studij Biologija:    

1. godina         2654,46  EURA (20 000 kn) 
2. godina         1990, 84 EURA (15 000 kn) 
3. godina         1327,23 EURA  (10 000 kn) 

 • za doktorski studij Fizika:    

                                    1. godina         1061,78 EURA (8 000 kn)  
                                    2. godina         1061,78 EURA (8 000 kn)  
                                    3. godina         1061,78 EURA (8 000 kn)  

 • za doktorski studiji Geologija i Kemija te Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije:

1. godina         1600 EURA (12 055,20 kn)
2. godina         1350 EURA (10 171,58 kn)  
3. godina         1100 EURA (8  287,95 kn)  

 • za doktorski studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž:

1. godina         1600 EURA (12 055,20  kn) 
2. godina           950 EURA (7 157,78  kn)  
3. godina           700 EURA (5 274,15 kn)   

 • za doktorski sveučilišni studij Matematika:

1. godina         2650 EURA (19 966,43 kn)   
2. godina         2650 EURA (19 966,43 kn)   
3. godina         2650 EURA (19 966,43 kn)   

 1. U troškovima doktorskih studija iz točke 5. ovog Natječaja sadržani su troškovi nastave na doktorskom studiju, ali ne i trošak izrade doktorskog rada. 
 2. Studenti su dužni izvršiti uplatu troškova iz točke 5. Natječaja te dokaz o izvršenoj uplati dostaviti ovlaštenoj Referadi za doktorske studije najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u akademsku godinu odnosno prilikom reguliranja svog statusa za svaku narednu akademsku godinu (ponovnog upisa iste ili upisa više godine studija), a sve na način i u skladu s posebnim ugovorom o reguliranju prava i obveza između studenta i PMF-a. Bez dokaza o izvršenoj uplati, student ne može upisati ili ovjeriti godinu studija.
 3. Student može biti oslobođen plaćanja dijela ili cijelog iznosa troškova doktorskog studija iz točke 5. ovog Natječaja na način i pod uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Fakultetskog vijeća PMF-a.
 4. Uz prijavu na natječaj na obrascu koji se može naći na internetskim stranicama PMF-a (http://www.pmf.unizg.hr/), pristupnik je dužan priložiti:
 • životopis
 • diplomu završenog sveučilišnog studija diplomske razine (ovjereni prijepis ili ovjerenu fotokopiju iste, ili ovjerenu potvrdu o završetku studija) ili, u slučaju da pristupnik još nije diplomirao, a položio je sve ispite iz studijskog programa sveučilišnog studija diplomske razine na kojem studira, prijepis ocjena iz svih ispita i pisanu izjavu mentora da je diplomski rad pristupnika u završnoj fazi izrade
 • ovjerenu fotokopiju dokaza o državljanstvu ili e-domovnicu (hrvatski državljani), odnosno dokument iz kojeg je vidljivo državljanstvo (strani državljani)
 • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom svih ocjena (svjedodžbu s prijepisom svih ocjena postignutih na sveučilišnoj prijediplomskoj i diplomskoj razini studija, odnosno na sveučilišnom dodiplomskom studiju, i izračunatim prosjekom ocjena); ukoliko u priloženom prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za pristupnike koji su sveučilišni studij u završili inozemstvu) 
 • potvrdu o poznavanju engleskoga jezika ili potvrdu o poznavanju hrvatskoga (strani državljani)
 • suglasnost znanstvene ustanove u kojoj pristupnik namjerava izraditi doktorski rad (samo za doktorski studij Biologija, Geologija, Kemija i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije)
 • ukoliko postoje, dokaze prethodnog znanstvenog i stručnog rada (otiske znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja)
 • Dodatni dokumenti koje pristupnik treba priložiti za dokotrske studije Biologija i Kemija su:
 • preporuke mentora diplomskog (magistarskog, za mr. sc.) rada i potencijalnog mentora doktorskog rada
 • kratki prijedlog istraživanja koje bi se provelo u okviru izrade doktorskog rada, supotpisan od strane potencijalnog mentora.

Dodatni dokument koji treba priložiti za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije jest pisana suglasnost potencijalnog mentora.
Dodatni dokumenti koje treba priložiti za doktorski studij Geologija su pisana suglasnost potencijalnog mentora s kratkim prijedlogom istraživanja koje bi se provelo u okviru izrade doktorskog rada, te motivacijsko pismo pristupnika.
Za doktorski studij Fizika, prednost pri upisu imat će pristupnici s priloženom preporukom potencijalnog mentora doktorskog rada. 

 1. Prijave na natječaj, zajedno sa svim prilozima, razmatrat će ovlaštena Vijeća doktorskih studija. Odluke o upisu na doktorske studije donose ovlaštena Vijeća odsjeka PMF-a na temelju mišljenja ovlaštenih Vijeća doktorskih studija, koja se donose nakon razgovora s pristupnicima, pri čemu se vrednuje uspjeh na prijediplomskoj i diplomskoj razini sveučilišnih studija, zainteresiranost pristupnika za znanstveni rad te primjerenost pristupnikovog područja istraživanja programu doktorskog studija.                                 

Mišljenje o upisu na Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž dodatno uključuje i vrednovanje:

 • prethodnog znanstvenog i stručnog rada, koji se vrjednuje putem određenih kriterija, različitih pondera, od kojih treba obavezno zadovoljiti barem jedan. Kriteriji su: objavljeni recenzirani znanstveni rad, dobivena Rektorova nagrada, objavljeni recenzirani stručni rad, aktivno sudjelovanje na znanstvenom skupu, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu, sudjelovanje na znanstvenom projektu, sudjelovanje na geografski relevantnom stručnom projektu. Dokazi o ispunjavanju kriterija prilažu se prijavi na Natječaj.  
 • pisane elaboracije prijedloga znanstveno-istraživačke teme (istraživanja) u okviru doktorskog studija (provodi se nakon prijave na Natječaj za kandidate koji su zadovoljili obvezne uvjete).

Nepotpune prijave, u smislu nedostatka traženih priloga, neće se razmatrati.

 1. Prijave na natječaj za doktorske studije Biologija, Geologija, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije, Kemija, Fizika i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž primaju se do, zaključno, 8. rujna 2023. godine, i to:
 • za doktorski studij Biologija e-poštom na adresu pdsbiol.prijave@biol.pmf.hr ili poštom na adresu: Biološki odsjek PMF-a, Referada za doktorski studij, Ravnice 48, 10000 Zagreb
 • za doktorske studije Geologija i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije e-poštom na adresu doktorskistudij@geol.pmf.hr ili poštom na adresu: Geološki odsjek PMF-a, Referada za doktorske studije, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
 • za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž e-poštom na adresu upis_pds@geog.pmf.unizg.hr ili poštom na adresu: Geografski odsjek PMF-a, Referada za doktorski studij, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
 • za doktorski studij Kemija e-poštom na adresu pdschem.prijave@chem.pmf.hr ili poštom na adresu: Kemijski odsjek PMF-a, Referada za doktorski studij, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
 • za doktorski studij Fizika e-poštom na adresu doktfiz@phy.hr ili poštom na adresu: Fizički odsjek PMF-a, Referada za doktorski  studij, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb

Prijave na natječaj za doktorski studij Matematika primaju se do zaključno 6. listopada 2023. godine, i to e-poštom na adresu doktorski@math.hr ili poštom na adresu: Matematički odsjek PMF-a, Referada za doktorski studij, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb.

 1. Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na internetskim stranicama PMF-a, odnosno fakultetskih odsjeka, i to prema identifikacijskim oznakama koje će biti dodijeljene pristupnicima prilikom podnošenja prijave na natječaj. Objavljeni rezultati bit će uklonjeni s internetskih stranica PMF-a i fakultetskih odsjeka danom okončanja postupka upisa po predmetnom natječaju.

 

Naslovna slika: Freepik
Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti

Repozitorij