Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Pedogeografija

Šifra: 53492
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Husnjak - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Jungić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Osnovni cilj je da studenti steknu aktivna znanja o tlu kao najvažnijem prirodnom resursu Hrvatske, odnosno znanja o postanku tla, morfološkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima, te znanja o klasifikaciji tla i značajkama pojedinih tipova tla u Hrvatskoj.

ISHODI UČENJA:
Stručna znanja, sposobnosti i vještine:
Poznavanje i sposobnost primjene teorijskih pristupa i metodologije fizičke geografije.
Analiza i vrednovanje klimatskih utjecaja u prirodnogeografskoj i društvenogeografskoj sredini.
Geoekološka analiza, planiranje i vrednovanje krajolika.
Poznavanje i primjena principa održivog upravljanja i zaštite prirode i okoliša.
Znanja, sposobnosti i vještine analize i vrednovanja prirodne osnove u izradi prostornih i regionalnih planova, stručnih podloga, studija utjecaja na okoliš i ostale dokumentacije.
Kognitivne sposobnosti i vještine:
Prepoznavanje i rješavanje prostornih problema visoke složenosti.
Prepoznavanje i analiza pojava i procesa presudnih za stabilnost geosustava.
Tumačenje relevantnih i aktualnih geografskih pojava i procesa i stručna rasprava o njima.
Vrednovanje, tumačenje i sinteza informacija i podataka.
Prezentacija i argumentacija znanstvenih sadržaja.
Primjena prikladnih mjeriteljskih postupaka u praksi.
Praktične sposobnosti i vještine:
Vještine pripreme i izvođenja terenskog rada.
Kartiranje i vizualizacija fizičkogeografskih sadržaja.
Primjena statističkih i grafičkih metoda u analizi i prezentaciji rezultata.
Izrada tematskih karata u analognom i digitalnom obliku.
Generičke sposobnosti i vještine:
Poznavanje i planiranje istraživačkoga rada.
Poznavanje i primjena statističkih i grafičkih metoda.
Rješavanje zadataka vezanih uz kvalitativne i kvantitativne geografske informacije.
Učinkovit rad, samostalno i u timu.
Samostalan rad potreban za stručni napredak.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja):
U potpunosti razumjeti i kritički prosuditi važnost resursa zemljišta u gospodarskom razvoju države
Razumjeti ulogu, značaj i nastanak pedosfere u okviru geosfere
U potpunosti razumjeti djelovanje fizikalnih, kemijski i bioloških procesa na postanak i razvoj pedosfere
Steći saznanja o geografiji tla, odnosno o prostornoj rasprostranjenosti tla u Hrvatskoj s aspekta tipološke pripadnosti, pogodnosti za pojedine namijene.
Literatura:
  1. Husnjak, S., 2008: Pedogeografija, Interna skripta, Zavod za pedologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  2. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
  3. Škorić, A., 1991: Sastav i svojstva tla. Udžbenik, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb.
  4. Škorić, A., 1986: Postanak, razvoj i sistematika tla. Udžbenik, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb.
  5. Husnjak, S. (2008):Pedogeography, Intern textbook, Soil Science Department, Faculty of Agriculture, University of Zagreb
  6. Škorić A. (1991): Composition and properties of soils. Textbook, Faculty of Agricultural Sciences, Zagreb
  7. Škorić A. (1986): Genesis, development and systematics of soil. Textbook, Faculty of Agricultural Sciences, Zagreb
  8. Spargaren, O.C., Deckers, J.A. (2009): Soil Geograpy and Classification. Land use, Land Cover and Soil Science. Vol. VI.
1. semestar Ne predaje se
MODUL: GEOGRAFSKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni studij - Znanosti o okolišu

3. semestar Ne predaje se
MODUL: GEOGRAFSKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti