Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000

- područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice (Projekt "Zajedno za rijeku Savu")

Voditelj prof. dr. sc. Nenad Buzjak
Suradnici Valerija Butorac, mag. geogr.
Trajanje 1.5.2018. do 31.12.2020.
Izvor financiranja JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

SAŽETAK:

Temeljem Ugovora o pružanju usluga u sklopu projekta "Zajedno za rijeku Savu" sklopljenom između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije "Zeleni prsten" i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavljeno je:

a) Terensko geomorfološko istraživanje sprudova, otoka i obala rijeke Save

b) Analiza prikupljenih podataka,

c) Izrada geoprostorne baze podataka,

d) Valorizacija prikupljenih i analiziranih podataka.

Rad na projektu prema navedenim stavkama obavljen je prvenstveno metodama terenskog rada s obzirom da o istraživanom području nisu postojali nikakvi podaci relevantni za izradu ove studije. Od ostalih metoda korištena je analiza literature i izvora, geomorfološka opservacija, kartiranje na terenu i daljinskim istraživanjem temeljem digitalnih ortofoto karata DOF 1:5.000 (2011. i 2014./2016.) i topografskih karata TK 1:25.000, morfometrija i morfografija (za izmjere dimenzija i determinaciju reljefnih oblika), zatim fotografiranje, te analiza i sinteza korištenjem GIS alata. Ovisno o vodostaju i geomorfološkim procesima kartirano je 42-53 spruda te jedan riječni otok. Utvrđene su njihove morfološke i morfometrijske značajke te stanišni uvjeti.

Priobalni sprud rijeke Save u istraživanom području. Foto N. Buzjak.