Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja Urbane aglomeracije Zagreb

Voditelji

Doc. dr. sc. Vedran Prelogović

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Suradnici Prof. dr. sc. Nenad Buzjak 
Izv. prof. dr. sc. Neven Bočić 
Doc. dr. sc. Ivan Čanjevac
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić 
Prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić 
Doc. dr. sc. Vedran Prelogović 
Dr. sc. Ivan Šulc
Doc. dr. sc. Ivan Zupanc
Trajanje 1. 10. 2017. -  15. 2. 2018.
Izvor financiranja Grad Zagreb

 

SAŽETAK:

Studija je izrađena za potrebe:

  • detaljnijih spoznaja o razvojnim resursima i procesima, 
  • istraživanja potencijala i ograničenja u suburbanom i ruralnom području Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ)
  • istraživanja međuodnosa suburbanih i ruralnih područja s urbanim, te formuliranja prijedloga za unapređenje stanja, a za potrebe održivog razvoja UAZ, odnosno Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb kao njezinog temeljnog dokumenta;
  • izrade lokalnih strategija razvoja, te drugih sektorskih razvojnih dokumenata;
  • izrade novih i/ili izmjena i dopuna prostornih planova;
  • za druge potrebe.

Studija obuhvaća područje UAZ-a ustrojeno radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja. Teritorijalni obuhvat čini 30 jedinica lokalne samouprave (11 gradova i 19 općina) u 3 županije (Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija) s Gradom Zagrebom, koji ima status jedinice lokalne (Grad) i područne (regionalne) samouprave (Županija), kao središtem. Ukupna površina UAZ je 2 911,3 km2 u kojem živi 1 086 528 stanovnika prema Popisu iz 2011.
U studiji je korištena slična metodologija kao i u studiji Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba kako bi se prezentirali rezultati analize i vrednovanja razvojnih potencijala i ograničenja cjelovitog područja Urbane aglomeracije Zagreb, te predložile moguće aktivnosti i mjere za unapređivanje stanja.

PUBLIKACIJE: 

  1. Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb, Elaborat, Naručitelj: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

KONFERENCIJE:

  1. Buzjak, N. (2019): The Zagreb Landscape: Landscape as a driver for strategic plannnig, 8th LE NOTRE: Landscape Forum Zagreb 2019., organizator: Agronomski fakultet, Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Zagreb, 9. - 13. 4. 2019. (usmeno izlaganje – pozvano predavanje). 
  2. Prelogović, V., Zupanc, I. (2019): Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja urbane aglomeracije Zagreb (UAZ), 7. hrvatski geografski kongres, organizator: Hrvatsko geografsko društvo, Čakovec, 9. - 11.10. 2019. (usmeno izlaganje).
  3. Prelogović, V., Zupanc, I. (2018): Suburbanization in central European urban agglomeration – the case of Zagreb, 2018 Quebec - IGC - International Geographical Congress of IGU, organizator: University Laval and Canadian Association of Geographers, Quebec City, 6. - 10. 8. 2018. (usmeno izlaganje).