PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj;
  3. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  5. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  6. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja interdisciplinarnih znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij kemije; smjer istraživački (mag. kemije/dipl. ing. kemije).

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: 10 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika/višeg stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima (poslovima znanstvenog novaka, asistenta ili višeg asistenta)  i 4 znanstvena ili najmanje 10 stručnih radova vezanih uz struku ili znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti, polje kemija i 7 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika/višeg stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima (poslovima znanstvenog novaka, asistenta ili višeg asistenta) i 4 znanstvena ili najmanje 5 stručnih radova vezanih uz struku te iskustvo u izvođenju seminarske i praktikumske nastave iz analitičke kemije i iskustvo vezano uz razvoj i primjenu tehnika NMR spektroskopije i rad na NMR spektrometru.

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij kemije; (mag. kemije/dipl. ing. kemije) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologije i kemije; smjer nastavnički.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij kemije; smjer istraživački (mag. kemije/dipl. ing. kemije).

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij biologije: smjer mag. edukacije biologije i kemije/prof. biologije i kemije; mag. eksperimentalne biologije/dipl. ing. ekologije; mag. molekularne biologije/dipl. ing. molekularne biologije. Dodatni uvjet: poželjno iskustvo u području fiziologije i imunobiologije te onkologije.

 

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij geografije; smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj. Dodatni uvjet: poželjno iskustvo u području ruralne geografije.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

Događaji na odsjecima

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu