PMF Naslovnica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

                                                           

ISPRAVAK  NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Fakulteta dana 24. studenog 2017. godine tako da isti glasi:

 

 

1.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

2.       za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca– 1 izvršitelj

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

 za točku 1.

-  završen  stručni dodiplomski ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog ili srodnog  

    usmjerenja,

-  jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-  znanje rada na računalu (alati za uredsko poslovanje i elektroničku komunikaciju),

-  poznavanje engleskog jezika;

 

za točku 2.

-  završen  stručni dodiplomski ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog ili srodnog  

    usmjerenja,

-  jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-  znanje rada na računalu (alati za uredsko poslovanje i elektroničku komunikaciju).

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-           životopis,

-           dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-           dokaz o državljanstvu,

-        dokaz o radnom iskustvu i to: potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je  vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

-           dokaz o znanju rada na računalu,

-           dokaz o poznavanju engleskog jezika samo za točku 1. natječaja.

 

Osim navedenog, kandidati su dužni, uz prijavu, dostaviti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi istražni ili kazneni postupak (u originalu, ne starije od 3 mjeseca).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj te od razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 10) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem njihovog radnog iskustva i drugih informacija sadržanih u njihovom životopisu. Prednost se daje kandidatima koji imaju radnog iskustva stečenog u obavljanju istih ili sličnih poslova te bolje poznaju engleski jezik. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na provjeru znanja, vještina i sposobnosti te na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Za radno mjesto pod točkom 1. natječaja provest će se pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz područja računovodstva i financija,  znanja rada na računalu (Excel, Word, e-pošta) i poznavanja engleskog jezika.

 

Za radno mjesto pod točkom 2. natječaja provest će se pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz područja računovodstva i financija i  znanja rada na računalu (Excel, Word, e-pošta).

 

Kandidati koji pisano testiranje  zadovolje s najmanje 60 postotnom točnošću bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). 

 

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu objavljenom na službenoj internetskoj stranici PMF-a, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih uvjeta natječaja, izvršit će se na temelju rezultata testiranja i intervjua. Izabrani kandidati po natječaju uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu. 

 

Podaci o mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua, te o rezultatima natječajnog postupka, objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.hr (Natječaji).

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

15.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
15.
Prosinac
15:00-17:00,
Kemijski odsjek, P1
18.
Prosinac
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 222
18.
Prosinac
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, -030
18.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
18.
Prosinac
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
18.
Prosinac
16:00-18:00,
Kemijski odsjek, 222
19.
Prosinac
13:30-15:30,
Kemijski odsjek, A1
22.
Prosinac
12:00-12:45,
Kemijski odsjek, A2

Događaji na odsjecima

15.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
15.
Prosinac
15:00-17:00,
Kemijski odsjek, P1
18.
Prosinac
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 222
18.
Prosinac
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, -030
18.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
18.
Prosinac
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
18.
Prosinac
16:00-18:00,
Kemijski odsjek, 222
19.
Prosinac
13:30-15:30,
Kemijski odsjek, A1
22.
Prosinac
12:00-12:45,
Kemijski odsjek, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu