PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu glavnog administratora projekta „Centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava (CeNIKS)“ pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-     završen srednja stručna sprema općeg smjera (gimnazija),

-     4 godine radnog iskustva u provedbi EU projekata,

-     napredna razina engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu,

-     vozačka dozvola B kategorije.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-           životopis,

-           dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-           dokaz o državljanstvu,

-           dokaz o radnom iskustvu i to: potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje–        

 elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo  

 obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

-           pismo motivacije – koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja   

 relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranost za rad na ovom radnom mjestu, uz obvezu  navođenja referenci projekata na kojima je kandidat radio kao administrator ili voditelj.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, bit će pozvani na testiranje iz poznavanja metodologije izvještavanja za projekte financirane iz sredstava Europske unije te na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka.

 

Prednost će imati kandidati koji pokažu izražene organizacijske sposobnosti, sposobnosti prilagodbe novim situacijama i ponekad kratkim rokovima te mogućnost brzog reagiranja u novonastalim situacijama, kreativnost i temeljitost u radu, samostalnost i proaktivnost u provođenju povjerenih zadataka, prilagodljivost okruženju te radu s osobama različitih profila.

 

Za kandidata koji se nije odazvao tesiranju i razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječajnog postupka.

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 7  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu