Šifra: 92997
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Osposobiti studente za primjereno i efikasno praćenje, vrednovanje, samovrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi matematike, za vlastito samovrednovanje te kritičko vrednovanje i interpretiranje rezultata različitih vrednovanja učeničkih matematičkih postignuća.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Ciljevi matematičkog obrazovanja i ishodi učenja matematike. Matematički koncepti i procesi. Taksonomije kognitivnih procesa. Taksonomije primjerene matematici. Konstrukcija jasnih (mjerivih i opazivih) ishoda učenja matematike.
2. Uloga i vrste vrednovanja u (matematičkom) obrazovanju. Unutarnje i vanjsko, formativno i sumativno, te kriterijsko, normativno i ipsativno vrednovanje učeničkih matematičkih postignuća; vrednovanje i samovrednovanje rada nastavnika; vrednovanje kvalitete rada škola.
3. Vrednovanje i ocjenjivanje kao sastavnica procesa učenja i poučavanja matematike. Vrednovanje kao mehanizam poticanja kvalitetnog učenja (vrednovanje kao učenje); vrednovanje kao mehanizam poticanja kvalitetnog poučavanja (vrednovanje za učenje); vrednovanje i ocjenjivanje postignuća (vrednovanje naučenog). Suvremeni trendovi u vrednovanju u matematičkom obrazovanju.
4. Mjerenje i opažanje ostvarivanja postavljenih ciljeva i ishoda učenja. Metode praćenja i vrednovanja napredovanja učenika u nastavi matematike.
5. Kriterijsko vrednovanje. Rubrike i indikatori postignuća. Konstrukcija jednostavnih i složenih (višedimenzionalnih) rubrika na primjerima konkretnih matematičkih sadržaja.
6. Metode praćenja rada i napredovanja učenika u matematici. Praćenje i opažanje razvoja matematičkih procesa kod učenika. Vođenje zabilješki. Rubrike zapažanja. Kontrolni popisi za razredni odjel i pojedinog učenika. Procjenjivanje produktivne dispozicije prema matematici. Učeničko samovrednovanje. Portfolio. Metode dijagnostičkog vrednovanja.
7. Konstrukcija matematičkog zadatka u kontekstu mjerenja ostvarenja postavljenog cilja i ishoda učenja te taksonomije kognitivnih procesa. Vrste matematičkih zadataka.
8. Konstrukcija pisane provjere učeničkih matematičkih postignuća u kontekstu mjerenja ostvarenja postavljenog cilja i ishoda učenja te taksonomije kognitivnih procesa. Pouzdanost, valjanost, objektivnost, pravednost. Standardizirani testovi.
9. Formativno i sumativno vrednovanje. Ocjenjivanje i izvještavanje. Povratne informacije učenicima i njihovim roditeljima.
10. Standardizirani testovi. Vanjsko vrednovanje. Nacionalni ispiti i državna matura iz matematike. Usporedba s drugim obrazovnim sustavima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: