Šifra: 92992
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Mea Bombardelli - Seminar
doc. dr. sc. Ana Prlić - Seminar

Denis Husadžić, mag. math. - Auditorne vježbe
Mateo Tomašević, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice, buduće nastavnike/ce matematike, upoznati s osnovnim pojmovima i konceptima metodike nastave matematike (matematičke didaktike) na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou. Posebno, u ovom kolegiju bit će usustavljeni najvažniji oblici i metode matematičkog mišljenja i zaključivanja, što je preduvjet za razumijevanje procesa učenja i poučavanja matematike.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s kurikularnim područjem matematike za osnovnu i srednje škole. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Uvod. Matematika kao znanost i matematika kao nastavni predmet u primarnom i sekundarnom obrazovanju - njihovo određenje i međusobni odnos. Status matematike u nacionalnom kurikilumu (komparativna analiza s drugim europskim i svjetskim državama).
2. Ciljevi i zadaće nastave matematike. Opći i specifični ciljevi. Tri najznačajnije sastavnice matematičkog obrazovanja: matematički koncepti, strategije (rješavanje problema, dokaz teorema i dr.) i algoritmi. Operativne zadaće (materijalne zadaće - sadržaji) za svaku etapu obrazovanja (prema ISCED 1997). Obrazovni standardi (u Hrvatskoj i svijetu).
3. Metodika nastave matematike. Pojam metodike nastave matematike (matematičke didaktike) - interdisciplinarna znanstvena disciplina te teorijsko i praktično vodstvo za kvalitetnu i uspješnu nastavu matematike. Metodička literatura (znanstveno - stručni časopisi, knjige i dr.).
4. Oblici matematičkog mišljenja i zaključivanja. Matematički jezik (izgradnja, upotreba i simboli). Elementarna logika (ideje, pretpostavke i koncepti). Matematički pojam. Konstrukcija primjera i protuprimjera. Interpretacija i primjena definicija u matematičkim konceptima. Teorem i dokaz. Formuliranje, dokazivanje i primjena teorema u nastavi matematike. Induktivno zaključivanje - potpuna i nepotpuna indukcija. Deduktivno zaključivanje.
5. Metode zaključivanja u matematici. Analiza i sinteza. Varijacija. Analogija. Generalizacija i specijalizacija. Apstrakcija i konkretizacija. Razlikovanje slučajeva. Superpozicija posebnih slučajeva. Descartesova metoda. Eksperiment. Metoda neodređenih koeficijenata. Metoda supstitucije. Metoda rekurzije.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Mea Bombardelli :

  online - srijedom u 11h i u 14 h te po dogovoru
   

  Lokacija: 212
 • doc. dr. sc. Ana Prlić :

  petak, 12-14 (obvezna prethodna najava na email), ured A309 ili zoom 

  Ukoliko vam navedeni termin ne odgovara, možemo se dogovoriti za neki drugi.

  U kolokvijskim tjednima konzultacije će se održavati po dogovoru.

  Lokacija: A309