Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2012./2013.
 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Ivan Krijan, Sara Muhvić: Multipliciteti presjeka i racionalnost ravninskih krivulja
 2. Antonija Kulaš, Ana Orlović: Višegodišnje promjene u sastavu i strukturi hematofagnih mušica svrbljivica (Diptera, Simuliidae) na sedrenim barijerama Plitvičkih jezera
 3. Marko Sossich, Petar Pavlović: Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta
 4. Fran Rebrina, Josip Skejo: Kondicija kao pokazatelj uspješnosti širenja strane invazivne vrste signalnog raka (Pacifastacus leniusculus, Dana) u rijeci Korani
 5. Maja Šemanjski: Aspartat 496 u podmjestu S2 određuje supstratnu specifičnost ljudske dipeptidil-peptidaze III
 6. Marko Kudrna Prašek: Magmatske stijene otoka i podmorja Jadranskog mora: mogući pokazatelj dezintegracije paleozojskog supekontinenta
 7. Marko Cigler, Dora Sviben: Sinteza i karakterizacija dioksomolibdenovih(VI) kompleksa s derivatima izoniazida
 8. Nela Jantol i Tadija Kekić:  Analiza raznolikosti kloroplastne DNA i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)
 9. Marin Sapunar: Modeliranje površine metalnih oksida u otopinama elektrolita
 10. Marija Ruščić: Atenuacija visokofrekventnih seizmičkih valova u središnjem i južnom dijelu Vanjskih Dinarida
 11. Mladen Borovina: Sinteza i karakterizacija diamido derivata aromatskihkarboksilnih dikiselina s aminokiselinama
 12. Izidor Pelajić: Karakteristike geomagnetskog polja na području Središnje Hrvatske
   

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

 1. Maša Paić, Dino Tomić: Kvantificiranje vrijednosti i ugroženosti speleoloških objekata odabranog krškog područja Dinarida – primjer Ozaljskog pobrđa
   

DOBITNICI POSEBNE REKTOROVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2012./2013.


PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

 1. Badurina, Valentina; Ban, Loren; Barbaric, Vedran; Barišic, Dajana; Bedekovic, Nikola; Begušic, Tomislav; Bencic, Noelle; Bjelan, Andrea; Bjelcic, Monika; Bjelopetrovic, Alen; Bobic, Ivana; Borko, Valentina; Brdar, Biljana; Bubaš Matej; Bursik, Andrea; Cindro, Nikola; Caic, Ana; Cališ, Ivica; Cehic, Mirsada; Dabic, Petra; Demirovic, Emela; Dominkovic, Katarina; Fackovic, Matea; Franjkovic, Karla; Frigan, Paula; Gašparic, Dominik; Gobac, Anja; Gojšic, Tomislav; Golenic, Neven; Gregorovic, Ingrid; Grguric, Toni; Habinovec, Iva; Hanic, Maja; Hanževacki, Marko;  Husinec, Ana; Ilic, Ivan; Janeš, Karla; Josipovic, Goran; Kezele, Tatjana; Kolaric, Karolina; Kovacec, Lucija; Kralj, Hrvoje; Krekic, Kristijan; Krznaric, Martina; Kucanda, Kristina; Kurtovic, Matea; Kuzman, Dino; Kuzmic, Barbara; Kveštak, Martina; Landripet, Ivana; Leko, Katarina; Lešic, Nikolina; Lešic, Filip; Lipovac, Korana; Lujanac, Martina; Lukin, Stipe; Markov, Cvito; Mašic, Borna; Meglic, Karlo; Mihalinec, Josipa; Mihaljevic, Ana; Mikelic, Ana; Milas, Ana; Miljuš, Tamara; Mrcela, Mia; Nakic, Natali; Nemec, Vinko; Nikolic, Juraj; Nikšic-Franjic, Ivana; Nogalo, Ivana; Novak, Mateja; Novak, Sanja; Palfi, Maja; Papa, Lucija; Pavicic, Ivana; Pavkovic, Margareta; Piteša, Tomislav; Posavec, Amanda; Pšenicnik, Silvia; Radic, Antonija; Radic, Martina; Rimac, Antonija; Sadžak, Anja; Sambol, Matija; Savic, Klara; Sermek, Antonio; Sladic, Kristina; Smokrovic, Kristina; Sopko, Katarina; Sovic, Karlo; Starcevic, Ana; Stojevski, Dunja; Stolar, Tomislav; Sucec, Iva; Sviben, Dora; Šaric, Ela; Šaric, Lana; Šistov, Jelena; Šmidlehner, Tamara; Šmidler, Dubravka; Šmitran, Tea; Šuntic, Iris Renata; Topic, Edi; Tot, Lorena; Tratnik, Iva; Vidanovic, Igor; Vidovic, Nikolina; Viher, Marija; Vitkovic, Matea; Vizjak, Petra; Volaric, Jana; Vuk, Tamara; Vukovic, Kristian; Vukovic, Vedran; Vulic, Vedran; Zadravec, Rahela; Zrilic, Marija; Živkovic, Igor; Žužic, Lorena; Žužic, Marta: 6. OTVORENI DAN KEMIJSKOG ODSJEKA PMF-a

 

Povratak na prethodnu stranicu