Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Maria Krajačić: Individualna i kolektivna dinamika neurona
 2. Tamara Rinkovec: Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa s  tercijarnim amidnim derivatom kaliks[4]arena u nekoliko organskih otapala
 3. Ante Ravlić: Nuklearna supravodljivost
 4. Patrik Krčelić: Analiza dvoloma SKS faze valova potresa i seizmička anizotropija na području sjeverozapadnih Dinarida i hrvatskog dijela sjevernog Jadrana
 5. Iva Olić: Intruzija krednog granita u stijene starijeg metamorfnog sklopa: procesi fragmentacije, smještavanja i lokalne interakcije na području kristalina Moslavačke gore
 6. Iva Ćuk, Dario Jozinović: Procjena seizmičke ugroženosti za Zagreb i Dubrovnik
 7. Josip Draženović: Novi amfifilni manozidi: sinteza i kompleksiranje s β-ciklodekstrinom
 8. Glorija Medak: Uvjeti nastajanja bis(etilendiamin)oksalatokobaltovih(III) soli s oksalatomolibdatima
 9. Veronika Jerčić, Tomislav Andrić: Određivanje intrinzične atenuacije i atenuacije raspršenja S-valova u južnom dijelu Vanjskih Dinarida
 10. Stjepan Dorić, Hrvoje Dumić: Kinetičko proučavanje kiselinski katalizirane redukcije nitrobenzena
 11. Kristin Becker: Kvantno-kemijsko modeliranje prijelaznog stanja reakcije hidrolize acetil-klorida
 12. Marija Cvetnić, Jerko Meštrović: Sinteza glukoznog derivata kaliks[4]arena i njegovo kompleksiranje alkalijskih kationa
 13. Tea Huten, Dora Čuljak: POJAVA MUŽJAKA U VIJETNAMSKOG PALIČNJAKA, Medauroidea extradentata (Brunner von Wattenwyl, 1907) KOJI SE RAZMNOŽAVA PARTENOGENEZOM
 14. Karla Kelemen: Prepoznavanje i vezanje malih karboksilnih dikiselina u čvrstom stanju
 15. Lovro Vrček: Anizotropija paramagnetskog stanja monokristala (C7H10N3O2)[Co(NCS)4]H2O

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

 1. Borna Mažar: Prostorna analiza ljekarničke mreže u Gradu Zagrebu: lokacijski i demografski kriteriji ustroja
 2. Karlo Lisica, Filip Šarc: Micro:bit:geo–uvođenje geoloških sadržaja u nastavu u osnovnoj školi uz pomoć suvremenih tehnologija i metoda u okviru STEM obrazovanja
 3. Klara Kirić: UTJECAJ ADVENTA U ZAGREBU NA TURIZAM GRADA ZAGREBA
   

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Doris Brkić, Iva Buljan, Sara Debić: Bijela ticala: in silico istraživanje neobjašnjenog evolucijskog fenomena Prirodoslovno-matematički fakultet
   

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

DRUŠTVENE ZNANOSTI

 1. Fran Naglić (Ekonomski fakultet), Sunčica Čuljak (Fakultet političkih znanosti), Dalija Kolar (Ekonomski fakultet), Cvita Lucija Bučević (Hrvatski studiji), Krešimir Cerovac (Filozofski fakultet), Teodora Lauš (Ekonomski fakultet), Mate Doko (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Lucija Blatarić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Nedia Opačak (Pravni fakultet), Dajana Ivkić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Magda Iveković (Filozofski fakultet), Dominik Rebrović (Ekonomski fakultet), Lucija Marić (Hrvatski studiji), Ana Tomljenović (Ekonomski fakultet), Matea Marić (Fakultet političkih znanosti), Marko Gabud (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), Dario Ivanović (Filozofski fakultet), Sara Ćetković (Prirodoslovnomatematički fakultet), Ivana Hržan (Građevinski fakultet), Hana Latović (Ekonomski fakultet), Mia Marija Gačić (Ekonomski fakultet), Stjepan Lučevnjak (Prirodoslovnomatematički fakultet) i Nikica Pinter (Hrvatski studiji): Društveno koristan rad kroz poticanje mobilnosti s ciljem ostvarenja potencijala mladih
 2. Sandro Gašpar (Medicinski fakultet), Martin Ivanković (Kineziološki fakultet) , Nediljko Jerković (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Marko Lepoglavec (Prirodoslovno-matematički fakultet): REVITALIZACIJA SPORTA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Vedran Vuković, Emina Horvat Velić, Stela Jelenić, Ana Bekavac, Frane Miljković, Toni Lijić, Lucija Rajčić, Zuzana Redžović, Leda Ručević i Tea Tompoš, Marino Mitrović-Matić, Ana Tomašić, Jelena Štambuk, Marijana Petrić, Maja Kovačević, Antonija Mamić, Mihaela Mihaljević, Marija Novosel, Višnja Matković: Treći simpozij studenta bioloških usmjerenja – SiSB3
 2. Tamara Batel, Mislav Stjepan Čagalj, Luka Jazvić, Anđela Knez, Tomislav Lončarić, Paola Marinović, Ana Rusan, Klara Somek: Drugi međunarodni multidisciplinarni kongres ,,Urbana utopija – pristupi planiranju urbanih prostora''

 

Povratak na prethodnu stranicu