Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)


PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Kristian Bodulić, Paula Štancl : RAČUNALNA ANALIZA SLJEDOVA OGULINSKE ŠPILJSKE SPUŽVICE ( EUNAPIUS SUBTERRANEUS SKET & VELIKONJA, 1984) PRIKUPLJENIH TEHNOLOGIJOM SEKVENCIRANJA NANOPORAMA
 2. Marko Pavlović, Lara Božičević : Flickr kao znanstvena baza:Upotreba mrežnog servisa za pohranu slika u istraživanju biogeografije i taksonomije trnovratki (Orthoptera: Tetrigidae)
 3. Bruno Pavletić : Detekcija virusa u hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze metodom RT-PCR prije i nakon ozdravljivanja
 4. Bruno Mladineo, Klara Justić : Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika
 5. Viktor Škorjanc : Kinetika otpuštanja hidroklorida 4‑aminosalicilne kiseline iz biološki prihvatljivih pH-ovisnih 4- pikolilamidnih hidrogelatora male molekulske mase
 6. Helena Latečki : Varijacije seizmičkih brzina na širem području Kvarnera određene na temelju analize seizmičkog nemira
 7. Mateja Batelić : Impulsno neuronsko računanje
 8. Lena Bonassin, Ljudevit Luka Boštjančić : Genska raznolikost potočnog raka
 9. Karla Gotić : Kompleksiranje poli(dialildimetilamonijevog) kationa s različitim polianionima u otopini i na površini
 10. Martina Manenica : Nukleacija novih svežnjeva mikrotubula u diobenom vretenu putem proteinskog kompleksa augmina 
 11. Oskar Stepančić : Kristali u pokretu: ugađanje temperature termoodskočnog efekta i dielektrična svojstva sustava tetrabromobenzen – tetraklorobenzen
 12. Ivan Bakšić i Ana Dudaš : Značajke i evolucija 5S rDNA u vrstama iz roda Pulsatilla (Mill.)
 13. Marko Tomić : Koordinacijski spojevi bakra(II) s halogenidnim i piridinoksimskim ligandima – utjecaj strukture na supramolekulsko udruživanje vodikovim vezama
 14. Andrea Usenik : TERMODINAMIKA KOMPLEKSIRANJA KATIONA ALKALIJSKIH METALA S FLUORESCENTNIM DERIVATOM KALIKS[4]ARENA U ORGANSKIM OTAPALIMA
 15. Doroteja Lončarić : Fosfatni esteri kao novi supramolekulski receptori – sinteza i fizikalno-kemijska karakterizacija
 16. Luka Cavaliere Lokas, Karlo Delić : Utjecaj kratkodosežnih asimetričnih interakcija na amorfne strukture u dvije dimenzije
 17. Klara Krmpotić i Iva Šutevski : Učinak mehaničkog stresa na modelnu biljku Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

 1. Žaklina Grgić, Vedran Polančec : Stanje i perspektive prometne povezanosti javnim prijevozom međunarodne Zračne luke Franjo Tuđman i Grada Zagreba

 

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici


PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Aleksandra Krizmanić, Ana Ercegovac, Andreja Ladišić, Dino Rumbak, Dora Vukoja, Elen Zukon Kolić, Emina Horvat Velić, Eric Hadžić, Fran Miočić-Stošić, Fran Vojković, Goran Lisak, Ivan Vatroslav Željeznjak, Ivana Čavka, Ivana Keršić, Jelena Zaninović, Karlo Mateša, Luka Babić, Manuela Behtanić, Marita Cvitanović, Matej Duvnjak, Mateja Cader, Matija Čiček, Mihaela Mihaljević, Mihovil Herceg, Petra Sočo, Petra Stanić, Rahela Šanjek, Renata Lukić, Renato Katić, Silvia-Maria Franov, Tena Šibenik, Tin Pakasin, Željka Toplek (Prirodoslovno-matematički fakultet), Matko Perić (Hrvatski studiji), Valentino Vasilik (Ekonomski fakultet) : DAN KARIJERA – WORKIN' SCIENCE
 2. Mihaela Bačić, Luka Cavaliere Lokas, Fran Dabo, Karlo Delić, Karlo Kumiša, Andreja Lasić, Ema Lipovščak, Ana Milinović, Petra Papoči, Gabrijela Šamarija, Ian Juraj Štulić, Sara Zeko : Projekt Fizika ekspres
 3. Emina Horvat Velić, Ana Bekavac, Iva Šunić, Katarina Terlević, Tea Tompoš, Đurđica Majetić, Sara Velić Horvat : In Vivo – studentski časopis Udruge studenata biologije (BIUS)
 4. Tin Hadži Veljković, Dunja Ivković, Klara Justić, Nikola Klobučar, Andreja Lasić, Ingrid Matanić, Kristijan Olujić, Franka Prahin (PMF) i Bruno Rački (FBF) : CRES 2018 - Kongres o obnovljivim izvorima energije

 

Povratak na prethodnu stranicu