Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.

Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

PRIRODNE ZNANOST

 1. Kate Ivković: Izoleucil-tRNA-sintetaza popravlja vlastitu pogrešku tijekom biosinteze proteina drugačije od evolucijski srodnih aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia
 2. Anita Tarandek: Usporedba imunosnog odgovora zavičajne i invazivne strane vrste deseteronožnih rakova rijeke Korane
 3. Iva Lončar: Geodinamika Zagrebačkog rasjednog sustava
 4. Ivona Alibegović: Mehanizam nastanka kompleksnog rasjednog sustava Pokupsko – Petrinja
 5. Tea Frey: Računalno istraživanje supramolekulskih interakcija u elastičnim koordinacijskim polimerima kadmijevih(II) halogenida s pirazinamidom
 6. Mia Schwerer: Fenotipska i genotipska varijabilnost izolata roda Saprolegnia iz hrvatskih pastrvskih ribnjaka
 7. Dino Davosir: Povećanje učinkovitosti međuvrsnog prijenosa spojeva destabilizacijom stanične membrane s ciljem poboljšanja fitokemijskog profila i biopotencijala klijanaca kupusnjača (Brassicaceae)
 8. Mia Mesić: Utjecaj vrste metalnog supstrata na svojstva višesloja poli(alilaminhidroklorida) i poli(akrilne kiseline)
 9. Anamaria Đerek, Roko Gvozdenica Šipić: Utjecaj toplinskog i solnog stresa na diploidni i poliploidni uročnjak ( Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)
 10. Ivan Novak: Računanje drugog momenta familija eliptičkih krivulja
 11. Lovro Šarić: Mehanokemijska sinteza zeolitnih spojeva
 12. Lujo Matasović: Ugađanje optoelektroničkih svojstava derivata di- i trinitrozoarena
 13. Božena Lovrić: Mehanički odziv kristala kadmijevih(II) halogenida s dihalogenpiridinskim ligandima
 14. Zrinko Jurić, Aleksandar Mandić: Priprava i konformacijska analiza 1,1'- biadamantana i njegovih derivata
 15. Matea Đaković, Marin Kutnjak: Umjereno povećana temperatura modificira fiziološki odgovor na toplinski stres u uročnjaka (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) s povećanom ekspresijom gena BPM1

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

 1. Marin Bogdanić, Srećko Kajić: Percepcija regionalnoga identiteta Srijema u uvjetima pograničnosti i marginalnosti
 2. Danijel Bačan: Formiranje i komparacija scenarija geopolitičkoga razvoja Zapadnoga Balkana
 3. Dajana Dimitrijević i Teodor Macan: Prostorni obuhvat i kvaliteta života u kvartovima Grada Pule prema percepciji stanovništva
 4. Lucijan Černelić: Promjene u prostornoj organizaciji i strukturi poslovnih funkcija Ilice (2005. – 2021.)
   

Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Arvena Bošnjak, Ana Depolo, Mihaela Jakopčić, Lucija Novoselec, Lana Židak: Poznavanje i primjena praksi biosigurnosti u terenskim istraživanjima

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI

 1. Klara Burić, Marianna Nardini, Laura Stojkoski (ALU), Tina Petković (FF), Sara Laura Šarančić, Petra Tramontana (PMF): Projekt ERROR 404
  (Akademija likovnih umjetnosti, Filozofski fakultet i Prirodoslovnomatematički fakultet)

 

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

PRIRODNE ZNANOSTI

 1. Rea Bilić, Josip Čačković, Ema Hošnjak, Mia Jurković, Petra Katalinić, Maria-Magdalena Kaurinović, Katarina Ležaić, Adriana Lipovčić, Mia Maesano Krapinec, Silvija Mrkonja, Dora Perić, Emanuela Plejić, Marija Renić, Alma Vuran, Virna Zavidić, Antun Zelić : Online Znanstvene čarolije
 2. Marija Mladinić, Petra Hus, Klara Rajković, Lorena Beretin, Ema Milišić Bogunović, Andrea Kosier, Sara Stermšek, Borna Branimir Vuković, Klaudia Bauk, Dominik Tomić, Tea Dragičević, Barbara Jakovljević, Deni Beloša, Rebeka Rumbak, Martina Topić : Šesti simpozij studenata bioloških usmjerenja
 3. Ana Marija Bićanić, Luka Cavaliere Lokas, Matija Gašparlin, Marija Horvat, Tonka Hrboka, Eva Jelavić, Matea Radočaj, Barbara Šiljeg, Dominik Šipek : Women in Physics - dvodnevni virtualni znanstveno-popularni festival

 

Povratak na prethodnu stranicu