PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16504098

 

 


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za međunarodnu suradnju i javnu nabavu) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za međunarodnu suradnju i projekte pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

-  jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-  završen (do)diplomski  studij iz područja društvenih znanosti,

-  aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-   pasivno znanje drugog svjetskog jezika

     -  znanje rada na računalu.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-          životopis,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          dokaz o državljanstvu,

-         dokaz o radnom iskustvu i to: potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu i potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je  vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

-          dokazi o znanju stranih jezika,

-          dokaz o znanju rada na računalu.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz područja obveznog prava, javne nabave i poznavanja rada na računalu (Excel, Word), te od razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem njihovog radnog iskustva i drugih informacija sadržanih u njihovom životopisu. Prednost se daje kandidatima koji imaju radnog iskustva stečenog u obavljanju istih ili sličnih poslova. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na provjeru znanja, vještina i sposobnosti, te na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Kandidati koji pismeno testiranje, zadovolje s najmanje 60 postotnom točnošću, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). 

 

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i intervjuu u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu objavljenom na službenoj internetskoj stranici PMF-a, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih uvjeta natječaja, izvršit će se na temelju rezultata testiranja.

 

Kandidati će biti obaviješteni o podacima o mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua posebnim pozivom.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječajnog postupka.

 

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu