Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika 2

Šifra: 38184
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec
Izvođači: Ivan Jakovac - Auditorne vježbe
Kristina Tomić Luketić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Akustika: zvučni valovi u plinu, rezonancija, akustički instrumenti, intenzitet zvuka, udari, Dopplerov efekt. 2. Elektromagnetski valovi (radiovalovi, IC, vidljivo, UV, X, gamma,..), toplinsko zračenje. 3. Priroda i širenje svjetlosti. 4. Geometrijska optika. 5. Interferencija. 6. Difrakcija. 7. Priroda topline. 8. Toplinska ravnoteža, temperatura, entropija, kanonska raspodjela. 9. Neke toplinske pojave (paramagnetizam, svojstva idealnog klasičnog plina). 10. Temperaturna ljestvica, termometri. Plin u gravitacijskom polju. 11. Rad kod promjene volumena sustava, prvi zakon termodinamike, mikroskopska slika. 12. Drugi zakon termodinamike, fenomenološke formulacije. 13. Termodinamički potencijali. 14. Primjena termodinamike na idealni plin. 15. Termodinamika agregatnih stanja čiste tvari. 16. Prijenos topline. 17. Difuzija. 18. Molekularni model prijenosnih pojava. 19. Tekućine: tlak u tekućini, uzgon, površinska napetost, kapilarne pojave, tečenje fluida, Bernoullijeva jednadžba, turbulencije, viskoznost. 20. Uvod u kvantnu mehaniku: kvantiziranost energije čestice u kutiji, interpretacija valnih funkcija, vjerojatnost i normiranje, 21. Schrödingerova jednadžba, beskonačno duboka potencijalna jama, primjer s molekulama plina; 22. Kvantiziranost titranja atoma u kristalnoj rešetki, primjer kvantiziranog harmonijskog oscilatora (bez izvoda), 23. nerazlučivost kinetičke i potencijalne energije, nepostojanje putanje 24. Atom: Kvantiziranost elektrona u Coulombovom potencijalu jezgre. Elektronske valne funkcije, emisija i apsorpcija fotona, elektronski spin, Paulijev princip. 25. Fotoelektrični efekt: izlazni rad elektrona iz metala. 26. Molekule: kvantiziranost rotacija i vibracija u molekuli, molekulski spektri. 27. Nuklearna fizika: svojstva jezgri, struktura, radioaktivnost, nuklearne reakcije

ISHODI:
- objasniti napetost površine i pojavu kapilarnosti
- razlikovati hidrostatički, hidraulički i hidrodinamički tlak; primijeniti Bernoulijevu jednadžbu
- objasniti pojam temperature i entropije na temelju statističkog razmatranja
- primijeniti zakone termodinamike na razmatranje procesa idealnog plina
- razlikovati termodinamičke potencijale i identificirati odgovarajuće procese
- objasniti realne plinove i fazni dijagram čistih tvari.
- povezati prijenosne pojave (difuzija, viskoznost, toplinska i električna vodljivost) putem mikroskopskog mehanizma
- navesti primjer modova titranja sustava s više čestica
- postaviti i riješiti valnu jednadžbu u mehaničkom sustavu i za zvuk
- pokazati nastajanje udara superpozicijom valova; objasniti Dopplerov efekt
- izvesti valnu jednadžbu iz Maxwellovih jednadžbi
- primijeniti Huygensov princip na difrakciju svjetlosti
- izračunati konstruktivnu i destruktivnu interferenciju u raznim primjerima
- objasniti prirodu zračenja crnog tijela
- objasniti fotoelektrični efekt i Planckovu kvantizaciju
- izračunati valnu duljinu čestice i količinu gibanja fotona; pokazati primjer Heisenbergovih relacija neodređenosti
- riješiti Schrödingerovu jednadžbu za jednostavne slučajeve
- objasniti energijske nivoe vodikova atoma i nastajanje spektra
- objasniti molekulske spektre (vibracijske i rotacijske)
- opisati osnovna svojstva atomske jezgre i nuklearnih reakcija
Literatura:
  1. H.D.Young, R.A.Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, 11. izdanje, Addison Wesley, Reading 2004.
  2. J.Herak: Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti