Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave fizike 1

Šifra: 63178
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Planinić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA Ciljevi predmeta su osposobiti studente za izvođenje istraživački usmjerene interaktivne nastave fizike u osnovnoj i srednjoj školi, povezati stručna znanja iz fizike s pedagoškim znanjima, nastavnim tehnikama i stavovima o učenju i poučavanju fizike, upoznati studente s teorijskim utemeljenjem i nastavnim metodama istraživački usmjerene interaktivne nastave fizike,
upoznati studente s ključnim idejama i najčešćim učeničkim konceptualnim i matematičko - logičkim poteškoćama vezanim uz osnovne koncepte njutnovske mehanike, naučiti kako pripremiti nastavni sat iz fizike za osnovnu i srednju školu, razviti sposobnosti komuniciranja fizikalnih sadržaja učenicima na način prilagođen učeničkoj dobi i predznanju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.9. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. navesti i opisati teorijsko utemeljenje i nastavne metode istraživački usmjerene interaktivne nastave fizike
2. objasniti i primijeniti ključne fizikalne ideje, modele i zakone iz mehanike na način pristupačan učenicima
3. navesti i objasniti najčešće učeničke konceptualne i matematičko - logičke poteškoće vezane uz osnovne koncepte mehanike, kao i načine njihovog rješavanja
4. opisati i objasniti osnovne elemente prirodoznanstvenog znanja (model, zakon, teorija) i njihovu ulogu u nastavi fizike
5. opisati i primijeniti osnovne elemente znanstvenog zaključivanja (hipotetičko -deduktivno zaključivanje, proporcionalno zaključivanje, kontrola varijabli)
6. navesti vrste školskih pokusa i objasniti njihovu ulogu i načine izvođenja u nastavi fizike
7. opisati i primijeniti interaktivne nastavne metode
8. pripremiti nastavni sat iz fizike za osnovnu i srednju školu

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (4 sata) Istraživački usmjerena interaktivna nastava. Nastavni planovi i programi za osnovnu i srednju školu. Obrazovni ishodi.
2. (4 sata) Interaktivni načini poučavanja. Struktura nastavnog sata iz fizike. Analiza snimljenih nastavnih satova.
3. (4 sata) Znanje i priroda znanosti. Modeliranje u fizici. Pisanje pripreme za nastavni sat u osnovnoj školi.
4. (4 sata) Konstruktivistički model učenja. Pisanje pripreme za nastavni sat u srednjoj školi.
5. (4 sata) Razvoj formalnog mišljenja kod učenika. Proporcionalno zaključivanje, kontrola varijabli, hipotetičko-deduktivno zaključivanje.
6. (4 sata) Učeničke matematičko - logičke poteškoće u fizici. Vektori. Interpretacija jednadžbi.
7. (4 sata) Osnovni kinematički koncepti. Analiza grafova u kinematici.
8. (4 sata) Uloga pokusa u nastavi fizike. Prikaz i analiza rezultata mjerenja u nastavi fizike.
9. (4 sata) Učeničke pretkoncepcije u fizici i konceptualna promjena. Osnovne tehnike induciranja konceptualne promjene.
10. (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz Newtonove zakone. Dijagrami sila.
11. (4 sata). Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz pasivne sile (trenje,napetost niti, reakcija podloge).
12. (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz kružno gibanje.
13. (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz inercijalne i akcelerirane sustave.
14. (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz Newtonov zakon gravitacije.
15. (4 sata) Geocentrični i heliocentrični sustav - povijesna ilustracija formiranja znanstvenog modela.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu (predavanja i seminare), te pisati domaće zadaće

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti pišu tijekom semestra dva kolokvija i šest domaćih zadaća. Maksimalni broj bodova = 100 = zadaće (20)+ 1.kolokvij (40) + 2. kolokvij (40). Studenti koji ostvare više od 80% bodova na svakom od kolokvija oslobođeni su usmenog ispita. Studenti koji ostvare manje od 50% bodova na nekom od kolokvija moraju ponovno upisati kolegij. Ocjena se formira prema osvojenom ukupnom broju bodova i uspjehu na usmenom ispitu.
Literatura:
  1. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga 2008.
  2. Odobreni udžbenici iz fizike za osnovnu i srednju školu.
    A. B. Arons: Teaching Introductory Physics, John Wiley & Sons Inc. 1996.
    E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc. 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Fizički praktikum 2
Položen : Opća pedagogija
Položen : Osnove fizike 4
Položen : Psihologija odgoja i obrazovanja
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti