Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave fizike 2

Šifra: 63146
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Planinić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Seminar
izv. prof. dr. sc. Maja Planinić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:

1. osposobiti studente za izvođenje istraživački usmjerene interaktivne nastave fizike u osnovnoj i srednjoj školi.
2. povezati stručna znanja iz fizike s pedagoškim znanjima, nastavnim tehnikama i stavovima o učenju i poučavanju fizike
3. upoznati studente s ključnim idejama i najčešćim učeničkim konceptualnim i matematičko - logičkim poteškoćama vezanim uz osnovne koncepte elektriciteta i magnetizma, termodinamike, titranja i valova, optike i moderne fizike
4. razviti sposobnosti komuniciranja fizikalnih sadržaja učenicima na način prilagođen učeničkoj dobi i predznanju
5. upoznati studente s načelima konstrukcije školskog testa iz fizike i testovima državne mature uz fizike

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda;
1.7. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja;
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika;
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i kemije;
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom;
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu;
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka;
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. objasniti i primijeniti ključne fizikalne ideje, modele i zakone iz elektromagnetizma, termodinamike, optike i moderne fizike na način pristupačan učenicima
2. navesti i objasniti najčešće učeničke konceptualne i matematičko - logičke poteškoće vezane uz osnovne koncepte školske fizike, kao i načine njihovog rješavanja
3. objasniti i primijeniti temeljna načela konstrukcije školskog testa iz fizike
4. demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda kroz seminare

SADRŽAJ PREDMETA:

1) (4 sata) Načela konstrukcije, evaluacije i ocjenjivanja testova u fizici. Konstrukcija primjera školskog testa iz fizike. Analiza državne mature iz fizike.
2) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz zakon očuvanja energije.
3) (4 sata) Primjena stupčastih dijagrama energije u nastavi fizike.
4) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz zakon očuvanja količine gibanja.
5) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz mehaniku fluida.
6) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz čestičnu strukturu tvari.
7) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz plinske zakone, te prvi i drugi zakon termodinamike.
8) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz elektrostatiku.
9) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz strujne krugove.
10) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz elektromagnetizam.
11) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz titranje i valove.
12) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz geometrijsku optiku.
13) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz valnu optiku.
14) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz specijalnu teoriju relativnosti.
15) (4 sata) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz kvantnu fiziku.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni pohađati nastavu, pisati domaće zadaće, te održati jedan seminar.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

* Studenti pišu tijekom semestra dva kolokvija i četiri domaće zadaće, te drže jedan seminar.
* Maksimalni broj bodova = 100 = seminar(20)+ 1.kolokvij (40) + 2. kolokvij (40)
* Studenti koji ostvare više od 80% bodova na svakom od kolokvija oslobođeni su usmenog ispita.
* Studenti koji ostvare manje od 50% bodova na nekom od kolokvija moraju ponovno upisati kolegij.
* Ocjena se formira prema osvojenom ukupnom broju bodova i uspjehu na usmenom ispitu.
Literatura:
  1. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga 2008.
  2. Odobreni udžbenici iz fizike za osnovnu i srednju školu.
    A. B. Arons: Teaching Introductory Physics, John Wiley & Sons Inc. 1996.
    E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc. 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
Odslušan : Metodika nastave fizike 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave fizike 1
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti