Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa iz informatike

Šifra: 63118
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je razvoj kompetencija budućih nastavnika za pripremu, izvođenje i analizu svih vrsta nastave informatike/računarstva na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.7. transferirati znanstvene informatičke sadržaje u primjerene obrazovne sadržaje informatike
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
2.8. pripremiti učenike za cjeloživotno učenje u području informacijsko komunikacijskih tehnologija
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike
2.11. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. poticati učenike i kolege na iznošenje ideja te biti sposoban prepoznati dobre prijedloge
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Studenti će moći:
* osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj ili srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima suvremene nastave informatike,
* postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u skladu s nastavnim programima informatike/računarstva
* promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
* jasno i učinkovito komunicirati s učenicima

SADRŽAJ PREDMETA:
Studenti u manjim grupama hospitiraju kod odabranih mentora u osnovnim ili srednjim školama. S mentorom analiziraju odslušane satove (20 sati)
Pripremaju se za samostalno izvođenje nastave, te izvode u razredu po dva probna blok-sata, koje analiziraju s mentorom i ostalim studentima (30 sati).
Ako su nakon toga, po mišljenju mentora, spremni za javni sat (ispitni sat), pristupaju izvođenju javnog blok-sata, kojem prisustvuje i metodičar s fakulteta, te ostali studenti (10 sati)

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje hospitacija, priprema i održavanje probnih satova, aktivno sudjelovanje u raspravama , ispitni sat

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira prema sljedećim elementima: aktivno sudjelovanje u raspravama (5%), pisane pripreme za nastavu (25%), ispitni sat (70%)
Literatura:
  1. Udžbenici za gimnaziju i osnovnu školu
  2. Enter, Internet
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave informatike
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti