Multimedijske prezentacije

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Multimedijske prezentacije

Šifra: 40723
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matko Glunčić - Predavanja
Izvođači: Ivica Martinjak - Laboratorijske vježbe

Ivica Martinjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata fizike i informatike za izradu vlastitih multimedijalnih web stranica i prezentacija. To se postiže kroz projekt izrade završnog rada na što je kolegij prvenstveno usmjeren. Završni rad sastoji se od šest povezanih interaktivnih web stranica koje obrađuju jednu lekciju iz gradiva fizike za osnovne škole. To su: Motivacija, Pokus, Rasprava, Tekst i linkovi, Kviz znanja i Pojmovnik. Namijenjene su učenicima osnovne škole za samoučenje. Studenti sami biraju temu. Vježbe i zadaci na kolegiju planirani su tako da čine sastavne dijelove završnog rada koji se na kraju povezuju u jedinstvenu cjelinu. Kroz nastavu, studenti stječu niz praktičnih znanja. Oni izvode i snimaju demonstracijske pokuse, editiraju fotografije, zvukove i filmove, izrađuju crteže i animacije te se upoznaju s dizajnom i izradom web stranica. Pritom, u nastojanju da temu prikažu razumljivo i atraktivno te kroz diskusiju o različitim rješenjima, stječu i svoja prva metodička iskustva i znanja koja će im biti potrebna kao budućim nastavnicima fizike i informatike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

Očekivani ishodi učenja na razini programa mogu se svrstati u slijedeće kategorije:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija student će biti sposoban:
* Izrađivati crteže i dijagrame
* Obrađivati i grafički prikazivati numeričke podatke
* Izrađivati interaktivne kvizove znanja
* Izrađivati animacije
* Koristiti digitalni fotoaparat i programe za obradu slika
* Koristiti softver za izradu i obradu audio datoteka
* Snimati i editirati filmove uz dodavanje zvuka, naracije i titlova
* Izrađivati prezentacije s multimedijalnim sadržajima
* Izrađivati i postavljati vlastite web stranice s multimedijalnim sadržajima
* Prezentirati zadanu temu iz fizike na razumljiv i zanimljiv način

SADRŽAJ PREDMETA:

Nastava se izvodi kroz predavanja i vježbe dok se zadaće izrađuju samostalno, kod kuće. Zadaće su zamišljene da budu dijelovi završnog rada: interaktivne multimedijalne lekcije iz fizike za osnovnu školu.

1. Uvod u multimediju. Vježbe: Razgovor i odabir teme završnog rada. (2+2)
Zadaća: Proučiti odabranu temu (lekciju iz fizike za osnovnu školu, po HNOS-u).
2. Osnove HTML-a. Tablice, linkovi i sidra u Web stranicama. Dizajn teksta. Vježba: Elementi HTML jezika. (1+3)
Zadaća: Izrada HTML stranice.
3. Metode izrade Web stranica. Napredne mogućnosti HTML-a. Vježba: Izrada HTML stranice. (1+3)
Zadaća: Vijest iz fizike
4. Slike i grafovi u Web dokumentu. Web albumi. Vježba: Obrada slika u programu IrfanView. (1+3)
Zadaća: Obrada slika i izrada web albuma
5. Alati za crtanje slika. Vjezba: Crtanje slika u MS Wordu. (1+3)
Zadaća: Nacrtajte pokus
6. Statističke analize podataka i njihova multimedijska prezentacija. Grafički prikaz numeričkih podataka. Vježba: Obrada podataka
i crtanje grafova u MS Excelu. (1+3). Zadaća: Upoznajte GeoGebru.
7. Alati za izradu kviza znanja. Vježba: Izrada kviza u programu Hot Potates. (1+3)
Zadaća: Izrada vlastitog kviza.
8. Uvod u program za multimedijsku prezentaciju (MS PowerPoint). Animacije. Vježba: Izrada Animacije. (1+3)
Zadaća: Izrada vlastite animacije.
9. Digitalna fotografija. Upotreba digitalnog fotoaparata. Vježba: Fotografiranje pokusa. (1+3)
Zadaća: Fotografiranje vlastitog pokusa.
10. Digitalizacija zvuka. Obrada multimedijalnih sadržaja za Web stranice i prezentacije. Vježba: Obrada zvučnog zapisa. (1+3)
Zadaća: Editiranje zvučnog zapisa
11. Digitalni video. Prijenos video signala Internetom. Vježba: Obrada video zapisa. (1+3)
Zadaća: Editiranje filma.
12. Multimedijalni elementi u prezentaciji fizikalnog pokusa. (1+3). Vježba: Snimanje pokusa. (1+3)
Zadaća: Snimanje i editiranje vlastitog pokusa.
13. Metodički elementi lekcije iz fizike. Vježba: Diskusija o metodičkim elementima završnog rada. (1+3)
14. Multimedijalni elementi u prezentaciji lekcije iz fizike. Vježba: Slaganje web stranica završmog rada. (1+3)
15. Korekcije završnih radova. (0+4)

OBVEZE STUDENATA:

Za dobivanje potpisa i time za pristupanje završnom ispitu nužna je:
1. nazočnost na najmanje 50% predavanja i 80% vježbi
2. predaja svih domaćih zadaća
3. predaja završnog rada
4. sakupljenih najmanje 40 bodova od mogućih 85 (bez bodova prezentacije i ispita)

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Praćenje i ocjenjivanje je kontinuirano tijekom cijelog kolegija. Boduje se izrada 10 vježbi, 10 zadataka, izrada završnog rada u obliku web stranica, izrada PPT prezentacije, te ispit.

Bodovanje je kako slijedi:
VJEŽBE......................................20 bodova =10 x 2 boda
ZADAĆE.....................................30 bodova =10 x 3 boda
ZAVRŠNI RAD ..........................35 bodova
PREZENTACIJA RADA ...............5 bodova
ISPIT...........................................10 bodova

Maksimalno je moguće osvojiti 100 bodova. Vježbe se izvode isključivo na nastavi u zadanom terminu, a zadaci izrađuju kod kuće iz tjedna u tjedan. Kašnjenje s predajom zadatka umanjuje broj maksimalnih bodova.

Kriterij ocjenjivanja je slijedeći:
50 - 62 bodova..... dovoljan (2)
63 - 75 bodova......dobar (3)
76 - 88 bodova......vrlo dobar (4)
89 - 100 bodova....izvrstan (5)
Literatura:
  1. Skripta za predavanja
  2. D. Petrić, Naučite HTML i oblikujte sami efektne WWW stranice, Znak, Zagreb, 1997.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Obrada teksta i proračunske tablice
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!