Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz osnova elektronike

Šifra: 63116
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra
Izvođači: Marko Kuveždić , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Aleksandar Opančar , mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Znanje stečeno na predavanjima iz "Osnove elektronike" studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridonoseći dubljem razumijevanju funkcioniranja pojedinih sklopova. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje ili opažanje fizičkih veličina te u sklapanju aparature, što će im kasnije pomoći u izvođenju nastave u školi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz elektronike student će biti sposoban:
* samostalno koristiti razne izvore električnih napajanja tj. signala i osciloskopa
* samostalno analizirati jednostavnije elektroničke sheme sa pojačalima, sljedilima i oscilatorima
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
* povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi 8 laboratorijskih vježbi:
1. RC pojačala i sljedila (frekventne karakteristike RC pojačala; pojačanje sljedila; ulazni i izlazni otpor)
2. Povratna veza (frekventne karakteristike jedno- i višestupanjskog pojačala, sa i bez povratne veze)
3. Oblikovanje impulsa (CR krug za deriviranje i RC krug za integriranje; filtri s pasivnim elementima)
4. Logika (logički sklopovi s diskretnim i integriranim krugovima; Booleova algebra)
5. Vremenske baze, tiratron (samostalna i nesamostalna vremenska baza s tiratronom)
6. Izvori napona (nestabilizirani i stabilizirani naponski izvori)
7. Oscilatori, modulacija i demodulacija (princip rada oscilatora; modulacija i demodulacija)
8. Operatorsko pojačalo (invertirano i neinvertirano operatorsko pojačalo; derivator i integrator s operacionim pojačalom; filtri s aktivnim elementima)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ulazni kolokvij od par kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe te pisana priprema moraju biti pozitivno ocijenjeni. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Nakon odrađenih svhi vježbi, studenti moraju položiti završno pismeno ispitivanje. Ukupna ocjena se formira iz ocjene iz završnog pismenog ispitivanja i uspjeha tijekom rada u praktikumu, s približno istim težinskim faktorima.
Literatura:
  1. C.L.Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physics Electronics, John Wiley & Sons, Inc.1967.
    P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.
    Tiskana uputstva za praktikum (samo za internu upotrebu).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove elektronike
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti