Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Glavni izbornik

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2018./2019.

 

1. Uvodni sastanak: 4. listopada 2018., 17h, F-14

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru, posaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 6. prosinca 2018., 17h, F-14

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni). Studenti koji su na međunarodnim razmjenama ne moraju nazočiti nego umjesto toga trebaju svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 20. siječnja 2018.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 24. siječnja 2018.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju.

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  28.-29. ili 30. siječnja 2019., F-25

Dva dana (treći ovisno o broju studenata) prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu. (Mentore slobodno pozovite da nazoče.)

7. Znanstveni seminari na brdu: Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite.


Popis prijavljenih seminara

  Ime i Prezime Naslov Mentor T//E
1 Ana Bokulić Ergopodručja u općoj teoriji relativnosti I. Smolić T
2 Marta Fatović Računi na dvije petlje A. Ilakovac T
3 Ana-Marija Kožuljević Opažanje polarizacije gama zračenja M. Makek E
4 Toni Dunatov Dvočestična "ridge" korelacija N. Poljak E
5 Lucija Nora Farkaš

Analitički opis metastabilnosti u kritičnom ponašanju neuređenog sustava

I. Balog (IF) T
6 Matej Vilić

Istraživanje električnog transporta u slitinama visoke entropije

E. Tafra E

7

Augustin Orešković

Sinteza NbSe2 interkaliranog nikla

M. Novak E
8 Jelena Filipović

Gravitacija kao relativistička teorija polja

L. Jonke (IRB) T
9 Ante Ravlić Astrofizicki nuklearni procesi na konačnoj temperaturi N. Paar T
10 Marta Čolaković-Bencerić Mogu li se sudari super-ljuski vidjeti pomoću LOFAR teleskopa? V. Jelić (IRB) E
11 David Prelogović Gauge invarijantnost i modulacijska nestabilnost u nelinearnim fotoničkim sustavima s umjetnim magnetskim poljima H. Buljan T
12 Sebastian Horvat Funkcije strukture protona ERASMUS/K. Kumerički T
13

Josipa Diklić

Potraga za egzotičnim strukturama u jezgrama sumpora T. Mijatović (IRB) E
14 Juraj Ovčar Strojno učenje interatomskih potencijala I. Lončarić (IRB) T
15 Ana Senkić Nadogradnja eksperimentalnog postava za konfokalnu mikroskopiju 2D materijala N. Vujičić (IF) E
16 Barbara Keran Formiranje pseudoprocijepa topološkom rekonstrukcijom dvodimenzionalne diracovske vrpce u okolini Lifshitzove točke

D. Radić

T
17 Ana Erceg Poravnanje tri različite vrste međuzvjezdane materije u širem području 3C196 polja V. Smolčić E
18 Ivan Čorić Određivanje neodređenosti hadronske strukture pomoću strojnog učenja K. Kumerički T
19 Marin Spaić Utjecaj anizotropije trodimenzionalne slobodnoelektronske disperzije na gustoću stanja sustava izloženog periodičkom potencijalu D. Radić T
20 Dunja Ivković Određivanje vremena poluživota neutronski aktiviranih stanja antimona M Uroić (IRB) E
21 Luka Palada Reakcije izazvane snopom 9LI na metama 7Li i 19F N. Soić (IRB) E
22 Blaž Ivšić Oscilatorna dinamika Rac1 GTPaza u amebi Dictyostelium discoideum I. Weber (IRB) E/T
23 Marko Imbrišak Primjena algoritamske diferencijacije u određivanju rubova mnogostrukosti za model kemijske kinetike alfa-pinena T. Nikšić T
24 Marija Čuić Ispitivanje kvantne strukture prostorvremena A. Samsarov (IRB) T
25 Anton Perkov Produkcija čestica u sudarima teških iona D. Horvatić T
26 David Karatović Ispitivanje iskrenja postava nadograđene komore vremenske projekcije u ALICE detektoru na LHC-u M. Planinić E
         

 


Repozitorij