Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Ekologija bilja (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 196197
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sven Jelaska - Predavanja
Izvođači: Damjana Levačić, mag. oecol. et prot. nat. - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Sven Jelaska - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. Usvajanje pojma i značenja klimazonalne vegetacije.
2. Razlučivanje klimazonalne od antropogeno uvjetovane vegetacije.
3. Upoznavanje abiotičkih i biotičkih čimbenika koji utječu na razvoj biljnog pokrova.
4. Vrednovanje biljnog pokrova kao pokazatelja stanišnih uvjeta.
5. Razumijevanje prostorne razdiobe vegetacije Hrvatske.

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA
1. Pojam i značaj poznavanja biljnog pokrova.
2. Autekologija. ekologija stresa.
3. Abiotički čimbenici svijetlo, voda, temperatura.
4. Abiotički čimbenici klima, tlo, soli.
5. Abiotički čimbenici pH reakcija, teški metali, led, požari.
6. Biotički čimbenici bolesti, herbivori, mikorize, kompeticija.
7. Strategije preživljavanja CSR i životni oblici biljaka.
8. Invazivne vrste.
9. Sinekologija. povijest istraživanja vegetacije i tipovi klasifikacije.
10. Dinamika vegetacije, sukcesije.
11. Metode u istraživanju vegetacije, uzorkovanje.
12. Značaj vegetacije: u ekologiji krajobraza. u bioindikaciji.
13. Pregled vegetacije Hrvatske 1.
14. Pregled vegetacije Hrvatske 2.
15. Pregled vegetacije Hrvatske 3.

PRAKTIKUM
1. Uzorkovanje uzoraka tla za fizikalne i kemijske analize.
2. Usporedba različitih metoda mjerenja svijetla.
3. Određivanje retencijskog kapaciteta tla za vodu i trenutne vode tla.
4. Određivanje prave specifične težine tla.
5. Određivanje volumne specifične težine tla.
6. Određivanje ukupnog volumena pora u tlu, poroziteta.
7. Određivanje kapaciteta tla za zrak.
8. Određivanje pH reakcije tla.
9. Određivanje puferske sposobnosti tla.
10. Određivanje teksture ili mehaničkog sastava tla.
11. Određivanje količine organske tvari tla žarenjem.
12. Određivanje količine humusa po Kotzmanu.
13. Mjerenje transpiracije, određivanje relativne transpiracije i vodnog deficita lišća .
14. Određivanje Ellenbergovih indikatorskih vrijednosti, spektra životnih oblika te CSR položaja vegetacijskih tipova.
15. Usporedba izračunatih Ellenbergovih indikatorskih vrijednosti i CSR položaja vegetacijskih tipova.

SEMINAR
Obrada tema u obliku journal club i eseja.
Literatura:
  1. Gračanin, M., Ilijanić, Lj., 1977: Uvod u ekologiju bilja. Školska knjiga, Zagreb
  2. Gurevitch, Scheiner, Fox, 2006. The Ecology of Plants. Sinauer Ass. ISBN 0-87893-294-1
  3. Schulze, Beck, Müller-Hohenstein, 2005: Plant Ecology. Springer, ISBN 3-540-20833-X
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti - Redovni Studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija: