SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (klima-4HR; KK. 05.1.1.02.000), na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij ekologije i zaštite prirode, modul: kopnene vode

-          terensko iskustvo u sakupljanju makrozoobentosa i odraslih vodenih kukaca, te iskustvo u izolaciji i determinaciji vodenih beskralježnjaka

 

Dodatni uvjeti:

-          aktivno znanje engleskog jezika u govor i pismu

-          iskustvo u pisanju znanstvenih radova i statističkoj obradi podataka

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na intervjuu. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-          životopis,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          dokaz o državljanstvu,

-          Prilog broj 1 (izjava o suglasnosti objavi profesionalnog životopisa)

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf

 

Kandidati koji ispunjavaju dodatne uvjete natječaja dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih dodatnih uvjeta.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave pozvat će se na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Za kandidata koji se nije odazvao  intervjuu u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a. ili na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti