Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekologija šuma
Šifra: 60227
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Tikvić - Predavanja
Izvođači: Ivica Tikvić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Studenti će moći:
- opisati šumske ekosustave
- opisati i prikazati klimu u šumskim ekosustavima
- pratiti stanje ekoloških čimbenika
- pratiti fenologiju šumskog drveća
- procijeniti oštećenost stabala
- procijeniti opće-korisnu funkciju šuma

SADRŽAJ PREDAVANJA
PREDAVANJE 1-Uvod u ekologiju šuma, prikaz ekologije šuma kao znanstvene discipline, pojam šume, organizmi u šumama, okoliš, šumsko stanište, šumski ekosustavi, ekološke definicije. Povijesni pregled razvoja ekologije šuma, ekološki problemi u šumskim ekosustavima.
PREDAVANJE 2-Definicija i obilježja šumskih ekosustava, biološka raznolikost i prirodna ravnoteža u šumskim ekosustavima, klasifikacije šumskih ekosustava, šumski ekosustavi u Hrvatskoj, stabilnost, ugroženost i propadanje šumskih ekosustava, opis šumskih ekosustava.
PREDAVANJE 3-Izvori i protok energije u šumskim ekosustavima, organska proizvodnja, hranidbeni lanci, trofički odnosi, metabolizam i veličina organizama u šumskim ekosustavima, ekološka piramida, kruženje organskih hranjiva, kruženje neorganskih tvari, utjecaj čovjeka na kruženje tvari.
PREDAVANJE 4-Neposredni ekološki čimbenici, svjetlo, sastav atmosfere i utjecaj na sunčevu radijaciju, utjecaj svjetla na organizme, utjecaj ekoloških čimbenika na svjetlo, odnos organizama prema svjetlu, reguliranje svjetla u šumi.
PREDAVANJE 5-temperatura, općenito o temperaturi kao ekološkom čimbeniku, kardinalne točke temperature, temperaturni odnosi s obzirom na prostor i vrijeme, utjecaj nadmorske visine i geografske širine na temperaturu, toplinske zone na Zemlji, utjecaj temperature na šumsko drveće, ovisnost razvoja biljaka o temperaturi, utjecaj ekstremnih temperatura, temperatura šumskog tla.
PREDAVANJE 6-Voda kao ekološki čimbenik u šumskim ekosustavima, oblici vode u šumama, podzemna, oborinska i poplavna voda, vlaga zraka, kruženje vode u šumskim ekosustavima, odnos biljaka prema vodi, hidrološka problematika u šumskim ekosustavima.
PREDAVANJE 7-Mehanički i kemijski čimbenici. Vjetrolomi, snjegolomi, oštećenost stabala i staništa djelovanjem mehanizacije, onečišćenje vode, zraka i tla, šumski požari.
PREDAVANJE 8-Posredni ekološki čimbenici. Klima, pojam vremena, definicija klime, klimatologija, klimatski elementi i pojave, tipovi klime, promjene klime, mikroklima, utjecaj klime na šumsko drveće, prikaz klime, klimadijagrami, praćenje klimatskih elemenata u šumama.
PREDAVANJE 9-Reljef, geološka podloga, tlo, reljefni čimbenici, podjela reljefa, oblici reljefa, utjecaj reljefnih čimbenika na razvoj šumskih ekosustava, stijene i minerali, podjela stijena, građa minerala, obilježja šumskih tala, podjela šumskih tala, procesi u tlima, mikroorganizmi u tlima, ekološki problemi sa šumskim tlima, degradacija tla, erozija i bujice.
PREDAVANJE 10-Biomasa stabla, sastojine i ekosustava, Indeks lisne površine, podzemna biomasa u šumskim ekosustavima, značaj korijenja za šumsko drveće, korijenski sustavi šumskog drveća, ekološka problematika korijenja. Fenologija, metode fenoloških motrenja, lisne i generativne fenofaze, primjena fenoloških motrenja u šumarstvu.
PREDAVANJE 11-Mikrobiologija šumskih tala i mikoriza, mikroorganizmi u šumskom tlu, mikrobiološki procesi u šumskom tlu, ekološki uvjeti za razvoj mikroorganizama, podjela mikorize, mikorizni simbionti, značaj mikorize za biljke, istraživanje mikorize, tartufi, staništa i nalazišta tartufa, umjetna proizvodnja tartufa, vrste tartufa i njihovi simbionti.
PREDAVANJE 12-Zoocenoze u šumskim ekosustavima. Podjela i zastupljenost faune u šumskim ekosustavima, ugroženost faune u šumskim ekosustavima, utjecaj divljači na stabilnost šuma.
PREDAVANJE 13-Propadanje šumskih ekosustava u nas i u svijetu. Uzroci propadanja stabala. Procjena vitalnosti stabala, oštećenost stabala, uzroci oštećenosti stabla, intenziteti odumiranja stabala.
PREDAVANJE 14-Potrajno gospodarenje sa šumskim ekosustavima, utjecaj čovjeka na šume, onečišćenje i stanje okoliša, otpad u šumama, pesticidi, prirodni i antropogeni stresni čimbenici, posljedice promjene ekoloških uvjeta u šumskih ekosustavima, adaptivno gospodarenje sa šumskim ekosustavima.
PREDAVANJE 15-Općekorisne funkcije šuma, ekološke funkcije šuma, socijalne funkcije šuma, procjena OKFŠ gospodarske jedinice, unaprjeđenje OKFŠ.
Literatura:
  1. Šume hrvatskog Sredozemlja, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2011.
  2. Poplavne šume u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005.
  3. Obična bukva u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003.
  4. Obična jela u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001.
  5. Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i HŠ, Zagreb, 1996.
  6. Šume u Hrvatskoj, ŠF i HŠ, 1992.
3. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija:
Obavijesti