Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Filogenija i sistematika bilja

Šifra: 196129
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Liber - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Radosavljević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Biljna filogenija i sistematska su znanstvene discipline koja imenuju, opisuju, sakuplju, klasificiraju, određuje biljke (sistematika ili taksonomija) te istražuje evolucijsku povijest (filogenija). Dodatna vrijednost istraživanja ovih disciplina su saznanja o rasprostranjenosti i prilagođenost vrsta na okolišne uvjete u prošlosti i sadašnjosti, ali i mogućnost predviđanja budućih promjena. Ljudi ovise o mnogim biljnim vrstama u svakodnevnom životu (hrana, sklonište, tekstilna vlakna, papir, lijekove, boje itd.) pa nije čudno da su imenovanje, identifikacija i klasifikacije drevne ljudske djelatnosti. Filogenija i sistematska nisu samo deskriptivna znanost, nego i eksperimentalne znanosti koje pokušavaju otkriti srodstvene odnose među organizmima koristeći razne izvore podataka. U posljednjih nekoliko decenija opsežni podaci sekvenci DNA i novi načini analiziranja podataka upotrebom različitih filogenetskih pristupa i računala iz temelja su promijenili način istraživanja ovih znanosti. Kroz ovaj kolegij studenti će se upoznati s filogenijom, taksonomijom, rasprostranjenošću, ekologijom i ekonomskom važnošću fotosintetskih organizama poznatih kao mahovnjače, papratnjače i sjemenjače. Tijekom ovog kolegija posebni naglasak će biti na upoznavanju karakterističnih, endemičnih, ugroženih i ekonomski važnih vrsta hrvatske flore.

Očekivani ishodi učenja:
1. Prepoznati i usporediti osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine najvažnijih skupina mahovina, papratnjača, golosjemenjača te 20 tak porodica kritosjemenjača.
2. Procijeniti kojoj skupini kopnenih biljaka pripada biljni materijal na osnovu morfološko-anatomskih osobina.
3. Izraditi vlastitu herbarijsku i foto zbirku od 150 najčešćih, ekonomski važnih, endemičnih i ugroženih svojti hrvatske flore
4. Praktično primijeniti osnovne determinacijske ključeve
5. Analizirati međuovisnost morfološko anatomskih i fizioloških osobina pojedinih biljnih skupina s okolišem u kojem rastu, klimom, geografijom, geologijom, pedologijom, biljnim zajednicama itd.
6. Sintetizirati ranije stečena znanja iz molekularne biologije, citologije, genetike, morfologije i anatomije bilja s teorijom evolucije te usvojiti postavke o zajedničkom podrijetlu i razvoju živog svijeta
7. Raspraviti uloge biljaka u razvoju prvih civilizacija te njihovu važnost u svakodnevnom životu čovjeka
8. Koristiti najvažnije botaničke baze podataka na internetu kao izvora cjeloživotnog usavršavanja.
9. Raspraviti važnost biljaka za život na Zemlji i negativan utjecaj čovjeka na bioraznolikost
10. Razviti svijest o važnosti očuvanja prirode i života u skladu s njom

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
Predavanja:
1. Sadržaj kolegija. Ocjenjivanje. Definicija pojmova botanika, kopnene biljke i sistematika.
2. Evolucija kopnenih biljaka. Najvažnije skupine, filogenetski odnosi, filogenetska stabala, osnove filogenetske terminologija, monofiletske skupine, razlike, srodnosti i sličnosti algi i biljaka, život u vodi i na kopnu, adaptacije, razvoj puči, kutikule, provodnih sustava etc., različiti tipovi izmjene generacija.
3. Taksonomija kopnenih biljaka. Identifikacija, klasifikacija, nomenklatura. Internacionalni kod botaničke nomenklature. Kako se opisuju nove vrste. Determinacijski ključevi. Tradicionalni i filogenetski klasifikacijski sustavi. Molekularna sistematika. Herbarijske i DNA zbirke.
4. Mahovine - organizmi s najsloženijim gametofitom od svih kopnenih biljaka. Interpolacijska i transformacijska teorija. Morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine podrazreda: Anthocerotidae, Marchantiidae, Bryidae. Sphagnum sp. - najrasprostranjenija mahovina. Život u najekstremnijim klimatskim uvjetima.
5. Crvotočine i preslice. Najstarije kopnene biljke s dominantnim sporofitom. Prve prave vaskularne biljke. Kloroplastna DNA crvotočina ima drugačiji raspored gena od svih ostalih vaskularnih biljaka. Mikrofili i megafili dva puta razvoja fotosintetskih organa. Osnovne morfološke, anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine crvotočina i preslica.
6. Paprati s tankom stjenkom sporangija. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodice Polypodiaceae. Heterosporija i evolucija sjemenke. Papratnjače su dominirale na kopnu više od 200 milijuna godina. Osnovne morfološke, anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine vodenih paprati.
7. Golosjemenjače I. Archeopteris je prvo pravo drvo koje je živjelo na Zemlji. Evolucija golosjemenjača. Pteridospermae i Cordaitida. Ženski gametofit. Osnovne morfološke, anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine golosjemenjača.
8. Golosjemenjače II. Wolemia nobilis fosili koji su ipak živi. Cicadophytina drveće dinosaura. Ephedra, Gnetum i Welwichia golosjemenjače ili kritosjemenjače?
9. Bazalne kritosjemenjače i bazalne dvosupnice. The origin of flowering plans is an abominable mystery. Definicija cvijeta. Uloga cvijeta. Sporogeneza, gametogeneza, oprašivanje, oplodnja, embriogeneza i rasprostranje. Oplodnja kritosjemenjača. Angiosperm Phylogenetic Group. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica: Amborelaceae. Nympheaceae, Magnoliaceae, Ranunculaceae.
10. Dvosupnice I. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica: Cactaceae, Rosaceae, Fagaceae, Salicaceae, Fabaceae, Brassicaceae.
11. Dvosupnice II. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica Lamiaceae, Boraginacae, Solanaceae, Apiaceae i Asteraceae.
12. Jednosupnice I. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica Alismataceae, Arecaceae, Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae.
13. Jednosupnice II. Osnovne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica Liliaceae, Iridaceae i Orchidaceae.
14. Ekonomski važne biljke. Uzgoj biljaka kao preduvjet nastanka prvih civilizacija. Biljke kao hrana, lijekovi, odjeća, obuća, građevinski materijal, namještaj, gorivo, hortikultura, ekološka važnost.
15. Osobitosti hrvatske flore. Brojnost, endemi, ugrožene i zaštićene svojte. Najvažnija istraživanja flore Hrvatske.

Praktikum:
1. Rekonstrukcija filogenije kopnenih biljaka upotrebom rbcL sekvenci nekoliko predstavnika glavnih skupina kopnenih biljaka, Gen Bank baze podataka, osnovnih filogenetskih metoda i računalnih programa (npr. MEGA).
2. Upoznavanje s herbarijskom zbirkom Botaničkog zavoda (Herbarium Croaticum, ZA). Herbarijske tehnike i izrada studentske herbarijske zbirke. Flora Croatica baza podataka i druge online botaničke baze.
3. Izrada jednostavnih determinacijskih ključeva. Identifikacija vrsta upotrebom ključeva za determinaciju, ikonografija i herbarijskih zbirki.
4. Mahovine. Marchantia polymorpha L. - talus, poprečni prerez kroz talus, poprečni prerez kroz antridio- i arhegoniofor, poprečni prerez kroz zreli sporogon. Funaria sp. ili Polytrichum sp. - gametofit i sporofit, filoid, poprečni prerez kroz kauloid, tobolac.
5. Crvotočine i preslice. Sellaginela sp. - građa sporofita, heterosporija i heterosporna izmjena generacija, dominantni sporofit. Equisetum arvense L. - sterilni i fertilni ogranak, člankovita stabljika, mejofili, strobilus.
6. Paprati s tankom stijenkom sporangija. Adiantum capillus veneris L. - protalij, anteridij, arhegonij, sorusi na donjoj strani lista, tankostijeni sporangij s anulusom. Marsilea quadrifolia L. - habitus, poprečni prerez kroz sporokarpij, sorusi, mikro i megasporangiji, heterosporni životni ciklus. Salvinia natans L. All. - habitus, kuglasti nosioci sporangija, prerez kroz kuglaste nosioc, mikro- i megasporangiji.
7. Golosjemenjače I. Ginkgo biloba L. - dvokrpasti list s viličastom nervaturom, muški cvijet, ženski cvijet, sjemenka. Pinus sp. - muški češer, prašnik, polensko zrno, ženski češer, sjemena ljuska, pokrovna ljuska, sjemeni zametak, okriljena sjemenka.
8. Golosjemenjače II. Taxus baccata L. - muški cvijet, mikrosporangiji, ženski cvijet, sjemeni zametak, sjemenka s arilusom. Cycas revoluta Thumb. - muški češer s brojnim mikrosporofilima, makrosporofili s crvenim sjemenkama. Ephedra campylopoda C.A. Mey - dvospolni cvijet
9. Prva pismena provjera znanja
10. Ranunculaceae. Eranthis hyemalis Salisb. - habitus, cvijet, plod mjehur. Fagaceae: Fagus sylvatica L. - bukva, ogranak s muškom i ženskom cvatom, muški cvat, ženski dihazij, plod orah. Brassicaceae: Capsella bursa-pastoris L Medik. - cvat grozd, cvijet, plod komuščica, poprečni prerez ploda.
11. Rosaceae. Fragaria vesca L. - habitus, cvijet, plod. Malus sp. - cvijet, plod, poprečni prerez ploda. Prunus sp. - cvijet, plod, poprečni prerez ploda. Lamiaceae: Lamium maculatum L. - habitus, dihazij, zigomorfni cvijet, plod cjepavac.
12. Asteraceae. Doronicum austriacum Jacq., Centaurea montana - glavičasti cvat, obodni jezičasti cvijet, središnji cjevasti cvijet, plod roška. Iridaceae: Iris palida Lam. - cvat pahlica, merantij, , poprečni prerez plodnice, plod tobolac.
13. Poaceae. Avena barbata Pott ex Link - cvat klasić, cvijet, košuljica, lodikule, tri prašnika s dugim filamentima, plodnica od dva plodna lista i rasperjanom stigmom. Orchidaceae: Orchis sp. - habitus, cvijet, ginostemij, polinarij.
14. Obilazak Botaničkog vrta kao finalna sinteza stečenih znanja i upoznavanje s osobitostima hrvatske flore.
15. Druga pismena provjera znanja

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Tijekom vježbi studenti samostalno rješavaju postavljene probleme. Tijekom semestra studenti su u mogućnosti položiti dva kolokvija što ih oslobađa polaganja pismenog ispita u ispitnom roku. U ispitnom roku studenti trebaju položiti pismenu i usmenu provjeru znanja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Morfologija i anatomija biljaka
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber :

    Svaki petak 13 - 15h. Marulićev trg 9A/ II

    Lokacija:

Obavijesti

Poštovani studenti,

obavještavam vas da se praktikumska nastava iz kolegija Filogenija i sistematika bilja počinje održavati već u prvom tjednu ljetnog semestra, od 01. ožujka 2021. godine, a prema nedavno objavljenom rasporedu. Uvažavajući donesene epidemiološke mjere, a kojima je definirano da je najveći dopušteni broj studenata za tu praktikumsku prostoriju šest, MOLIMO VAS DA SE SAMI RASPOREDITE TAKO DA NITI U JEDAN TURNUS NE DOĐE VIŠE OD 6 STUDENATA. Također, imajte na umu da ćete se u budućnosti moći međusobno mijenjati po turnusima, te da vaš raspored u prvom tjednu nije nužno i konačni raspored! Studenti koji su već odslušali kolegij te ga sada ponovno upisuju, NISU dužni ponovno pohađati praktikumsku nastavu. Za bilo kakve dodatne informacije obratite se voditelju praktikumske nastave, docentu Ivanu Radosavljeviću na ivanrad@biol.pmf.hr. Predavanja iz ovog kolegija bit će snimljena i dostupna na internetu od 9. ožujka 2021. godine.

 

S poštovanjem

 

prof. dr. sc. Zlatko Liber

Autor: Zlatko Liber

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Sistematska botanika (196129) - Tko pita - ne skita!

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke