Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Osnove ekologije

Šifra: 196119
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sara Essert - Predavanja
prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Sara Essert - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Ivana Pozojević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
REDAVANJA
Botanički dio:
1 - Ekologija kao inter- i multidisciplinarna znanost, definicija ekologije, razvoj ekologije kao znanosti, podjele ekologije, značenje ekologije u suvremenom društvu, osnovni pojmovi u ekologiji, nabrajanje biotičkih i abiotičkih ekoloških čimbenika
2- Sunčevo zračenje kao ekološki čimbenik, biljke i vegetacija pod utjecajem zračenja na staništu, energija zračenja, vremenska i prostorna varijabilnost zračenja, solarna konstanta, utjecaj zračenja na biljke, fotosinteza, tri metabolička puta vezivanja CO2 u fotosintezi, ekološki faktori koji utječu na fotosintezu, anatomske i funkcionalne prilagodbe biljaka na osvjetljenje na staništu
3 - Temperatura kao ekološki faktor, temperatura zemljišta, fiziološki značaj temperature, , kardinalne temperaturne točke, prilagodbe biljaka na ektremne temperature na staništu, aklimatizacija biljaka, temperatura biljaka
Voda i vlažnost kao ekološki čimbenici, uloge vode u biljci, raspon godišnjih padalina u svijetu, klimadijagrami, tipovi fitoklime, oblici oborina, mogućnost kontroliranja i uravnoteženja procesa primanja i gubljenja vode iz organizma, životne forme biljaka u odnosu na vodu, retencijski kapacitet tla
4 - Tlo kao ekološki čimbenik, nastanak tla (pedogeneza), sastav tla, fizičko kemijske osobine tla, morfologija tla, biljke bazičnih tala, biljke kiselih tala, metalofiti, ruderalne biljke, korovne biljke, psamofiti i halofiti
5 - Ellenbergerove indikatorske vrijednosti, biotički čimbenici, tablica interspecijskih odnosa, uzajamni odnosi među biljkama, odnosi između biljaka i mikroorganizama, životni oblici biljaka, životne strategije biljaka (CSR)
6 - Ekologija biljnih zajednica, povijest fitocenologije, klasifikacija biljnih zajednica, Braun-Blanquet (Zurich Montpellier) metodologija, dinamika vegetacije, Vegetacija Hrvatske; Mediteranska regija, šume bukve, šume bukve i jele i šume bora krivulja
7 - Vegetacija Hrvatske, Eurosibirsko-sjevernoamerička regija, nizinski pojas, brežuljkasti pojas, brdski pojas, gorski pojas, pretplaninski pojas, nešumska vegetacija
Zoologijski dio - teme:
1. - Abiotički čimbenici, ekološka valencija, ekološka niša.
2. - Obilježja populacija: gustoća populacija, čimbenici koji utječu na gustoću populacija, struktura populacija, životni ciklusi i stopa preživljavanja.
3. - Interspecijski i intraspecijski odnosi.
4. - Biološka raznolikost.
6. - Koncept ekoloških sustava.
7. - Raspored i osnovna obilježja makroekosustava.
8. - Odnosi i tipovi ishrane, hranidbeni lanci.
9. - Metabolizam zajednica
10. - Primarna i sekundarna produkcija.
11. - Struktura zajednica
12. - Utjecaj čovjeka na kopnene ekološke sustave.
13. - Ekološki sustavi kopnenih vodi
14. - Utjecaj čovjeka na slatkovodne ekološke sustave.
15. - Globalne promjene

PRAKTIKUMI:
1 - Vlaga tla, retencijski kapacitet tla za vodu, ekološki inertna voda tla
2 - Retencijski kapacitet tla za vodu, momentalna vlaga u tlu, određivanje prave i volumne specifične težine tla. Određivanje ukupnog volumena pora u tlu, određivanje kapaciteta tla za zrak
3 - Određivanje mehaničkog sastava tla, određivanje količine organske tvari žarenjem
4 - Određivanje pH reakcije tla, određivanje puferske sposobnosti tla
5 - Mjerenje transpiracije biljaka, određivanje osnovnih parametara vodnog režima biljaka
6 - Utjecaj biljnog pokrova na eroziju tla, led kao mehanički čimbenik rastrošbe stijena, sjemenke u nastavi prirode/biologije
7 - Upotreba FCD baze (https://hirc.botanic.hr/fcd/ ) u stručnom i znanstvenom radu
8- .Idealni plankton;
9. - Metode određivanja gustoće populacija;
10. - Prostorni raspored;
11. - Kukci predatori;
12. - Sekundarna produkcija;
13. - Indeksi sličnosti
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: