2021./2022:

Kolokviji se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 30, što predstavlja 30 % završne ocjene (odnosno 60 % ukupno). Na teorijskom dijelu kolokvija studenti smiju imati samo pribor za pisanje i brisanje, a na praktičnom dijelu će biti dopušteno koristiti Materijale objavljene na web stranici kolegija te R help. Na nekim (moguće svim) zadacima s praktičnog dijela kolokvija bit će potrebno (zapravo, obavezno) na dodatnom papiru kratko pismeno obrazložiti postupak rješavanja. Dobra vježba za kolokvij su zadaci (teorijski i praktični) koji se nalaze u bilješkama s predavanja.

Ispiti iz prijašnjih godina nalaze se dolje. Uočite da se format kolokvija/ispita mijenjao, a ove godine će format biti isti kao i 20./21. s tim da smo temu simuliranja Brownovog gibanja ove godine napravili prije prvog kolokvija (te samim time ulazi u prvi kolokvij).

 

 • 2. kolokvij
 • 1. kolokvij
  • teorijski dio
   • napomene: 1. V ima uniformnu razdiobu na (0,1) (vidi Zad. 7 iz Sim. sl. var. I) pa je medijan jednak 0.5, a 0.99-kvantil je 0.99; 2. (a)U^{1/3}, (c) tražena gustoća je g(y)=y^(-2), za y>1, a g(y)=0, inače.
  • praktični dio
   • napomene: 1.(b) BG-e je trebalo simulirati sve do tau, što može biti veće od 10, 2. M=c*sqrt(2*pi), a f(x)/g(x)M  je jednako |sin(x)| za x >=0, odnosno 0 za x<0 -- ako je prijedlog X<0, ne prihvaćamo ga jer Y~f ne poprima negativne vrijednosti, 3. trebalo je ponovno uzorkovati parove, a ne svaki uzorak zasebno (kao npr. u slučaju procjene korelacije).  
   • Zad3.csv
   • zad3predlozak

 

2020./2021:

2019./2020:

2018./2019:

Primjeri teorijskih zadataka s kratkih testova prijašnjih godina