SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora - 1. izbor, iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a  – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora - 1. izbor, iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a  – 1 izvršitelj.

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora - 1. izbor, iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a  – 3 izvršitelja.

4.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice (TurtleBIOME)“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad u sklopu projekta „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

7.       u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri  godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

8.       u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na određeno vrijeme u trajanju od tri  godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj.

9.       izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točke 1., 2. i  3.,.  natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku 4., 5., 6., 7., 8. i 9. prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski studij geografije ili integrirani studij geografije i povijesti ili povijesti i geografije

Dodatni uvjet za točku 4. natječaja: Interes za znanstveni rad iz područja društvene geografije  (dokazuje se postojanjem rada iz područja društvene geografije).

 

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij biologije, doktorski studij bioinformatike, doktorski studij biomedicine, doktorski studij agronomije, doktorski studij šumarstva, doktorski studij biotehnologije ili srodni studij.

Dodatni uvjeti za točku 5. natječaja: istraživačko iskustvo u izolaciji kultura mikroorganizma te njihovoj molekularnoj i morfološkoj karakterizaciji i filogeniji, metagenomskim analizama mikrobnih zajednica, laboratorijske vještine iz područja molekularne biologije i mikroskopije, iskustvo u terenskim istrtaživanjima, bioinformatičkim analizama metagenomskih podataka, poznavanje rada u operativnom sustavu Linux i programskom paketu „R“ te poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij biologije, doktorski studij kemije, doktorski studij poljoprivrednih znanosti, doktorski studij šumarstva, doktorski studij biotehnologije i bioprocesnog inženjerstva ili srodni studij.

Dodatni uvjeti za točku 6. natječaja: iskustvo u molekularno biološkim i biokemijskim metodama.

 

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen studij biologije (dipl. ing. mol. biol./mag. biol. mol.), znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti, polje biologija.

Dodatni uvjeti za točku 7. natječaja: višegodišnje iskustvo u radu na protočnom citometru, iskustvo rada u nastavi sa studentima.

 

Za točku 8. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen (do)diplomski sveučilišni studij: fizike-geofizike (Seizmologija i fizika čvrste  Zemlje - mag. phys.-geophys./dipl. ing. fizike, smjer geofizike), znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje.

 

Za točku 9. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:  završen (do)diplomski sveučilišni studij: fizike-geofizike (Seizmologija i fizika čvrste  Zemlje - mag. phys.-geophys./dipl. ing. fizike, smjer geofizike), računarstva, elektrotehnike i informacijske tehnologije ili informacijske i komunikacijske tehnologije; znanje rada na računalnim i komunikacijskim sistemima; znanje rada sa seizmološkim i geomagnetskim instrumentima; aktivno znanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije.

 

Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom obliku).

 

Strani državljani  trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1. koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

 

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti