Natječaji

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na projektu HRZZ „Genomske i epigenomske promjene u auto - i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF–a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici uz prijavu za točku 1. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.  

 

Pristupnici uz prijavu za točke 2. i 3. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologije. Dodatni uvjet: poželjno iskustvo u poznavanju metoda u biljnoj molekularnoj biologiji i filogeniji te u poznavanju molekularno-citogenetičkih tehnika.   

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer magistar edukacije fizike/ profesor fizike. Minimalan prosjek ocjena 4,0.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za sve točke je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti