Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave fizike 2

Šifra: 63180
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Planinić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Planinić - Seminar

Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta Metodike nastave fizike 2 su osposobiti studente za izvođenje istraživački usmjerene interaktivne nastave fizike u osnovnoj i srednjoj školi, povezati stručna znanja iz fizike s pedagoškim znanjima, nastavnim tehnikama i stavovima o učenju i poučavanju fizike, upoznati studente s ključnim idejama i najčešćim učeničkim konceptualnim i matematičko - logičkim poteškoćama vezanim uz osnovne koncepte mehanike krutoga tijela, elektriciteta i magnetizma, termodinamike, titranja i valova, optike i moderne fizike, razviti sposobnosti komuniciranja fizikalnih sadržaja učenicima na način prilagođen učeničkoj dobi i predznanju, upoznati studente s načelima konstrukcije školskog testa iz fizike i testovima državne mature uz fizike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumjevanje:
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.9. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike,tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. objasniti i primijeniti ključne fizikalne ideje, modele i zakone iz mehanike krutoga tijela, elektromagnetizma, termodinamike, optike i moderne fizike na način pristupačan učenicima
2. navesti i objasniti najčešće učeničke konceptualne i matematičko - logičke poteškoće vezane uz osnovne koncepte školske fizike, kao i načine njihovog rješavanja
3. objasniti i primijeniti temeljna načela konstrukcije školskog testa iz fizike
4. demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda kroz seminare

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (6 sati) Načela konstrukcije, evaluacije i ocjenjivanja testova u fizici. Konstrukcija primjera školskog testa iz fizike. Analiza državne mature iz fizike.
2. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz zakon očuvanja energije.
3. (6 sati) Primjena stupčastih dijagrama energije u nastavi fizike.
4. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz zakon očuvanja količine gibanja. Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz statiku krutoga tijela.
5. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz mehaniku fluida. Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz rotaciju krutoga tijela.
6. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz čestičnu strukturu tvari.
7. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz plinske zakone, te prvi i drugi zakon termodinamike.
8. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz elektrostatiku.
9. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz istosmjerne i izmjenične strujne krugove.
10. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz elektromagnetizam. Površinski naboji u istosmjernim strujnim krugovima.
11. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz titranje i valove. Školska natjecanja iz fizike.
12. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz geometrijsku optiku. Školska natjecanja iz fizike.
13. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz valnu optiku.
14. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz specijalnu teoriju relativnosti. Astronomija u nastavi fizike.
15. (6 sati) Ključne ideje i učeničke poteškoće vezane uz kvantnu fiziku.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni pohađati nastavu, pisati domaće zadaće, te održati dva seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti pišu tijekom semestra dva kolokvija i četiri domaće zadaće, te drže dva seminara.
Maksimalni broj bodova = 120 = seminar(30)+ 1.kolokvij (45) + 2. kolokvij (45). Studenti koji ostvare više od 80% bodova na svakom od kolokvija oslobođeni su usmenog ispita. Studenti koji ostvare manje od 50% bodova na nekom od kolokvija moraju ponovno upisati kolegij. Ocjena se formira prema osvojenom ukupnom broju bodova i uspjehu na usmenom ispitu.
Literatura:
  1. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga 2008.
  2. Odobreni udžbenici iz fizike za osnovnu i srednju školu.
    A. B. Arons: Teaching Introductory Physics, John Wiley & Sons Inc. 1996.
    E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc. 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1
Odslušan : Metodika nastave fizike 1
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti