Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja

Šifra: 63025
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
Izvođači: Ivan Kokanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja je upoznati studente sa mogućnostima eksperimentalnog rada u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim ustanovama u blizini (druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, Institut za medicinska istraživanja). Osim tema istraživanja, studente se upoznaje s osnovnim etičkim principima znanstvenog rada, kao i zaštitom intelektualnog vlasništva. Očekuje se da će studenti time lakše i odgovornije izabrati vlastito područja rada.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja student će biti sposoban:
6. Navesti glavne pravce eksperimentalnih istraživanja u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim sličnim ustanovama;
7. Navesti glavna znanstvena postignuća eksperimentalnih laboratorija u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim sličnim ustanovama u zadnjih pet godina;
8. Opisati način rada mjerne aparature u laboratorijima koje je posjetio;
9. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku cjelovitog pisanog izvješća i predavanja

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti se svaki tjedan upoznaju s jednom grupom eksperimentalnih metoda. Najprije stručnjak iz pojeedine metode održi predavanje o širem području eksperimentalnih metoda koje obuhvaća njegovu metodu. Nakon predavanja studenti posjećuju laboratorij gdje im znanstvenici prezentiraju teme istraživanja, način rada aparature koju koriste i postigućanjihovih laboratorija. Na kraju semestra studenti izrađuju kratki seminar vezan uz posjetu jednom od laboratorija. Seminar usmeno izlažu pred ostalim studentima.
Obrađuju se sljedeće eksperimentalne metode po tjednima (podložno promjenama):
1. uvodno predavanje
2. priprava uzoraka i karakterizacija
3. strukturna istraživanja
4. transportna mjerenja
5. mjerenja magnetizacije
6. magnetske rezonancije
7. površinske metode
8. optičke metode
9. eksperimentalna atomska fizika
10. nuklearne metode u istraživanju materijala
11. tomografija emisijom pozitrona
12. eksperimentalna nuklearna fizika
13. izlaganje studentskih seminara
14. izlaganje studentskih seminara
15. izlaganje studentskih seminara, rekapitulacija

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i predavati seminare.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju predanih i održanih seminara.
Literatura:
  1. Dobit će se na licu mjesta prilikom posjete nekog laboratorija.
  2. razne www stranice
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća fizika 4
5. semestar Ne predaje se
Izborni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački

6. semestar
Izborni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti

Studentima su ponuđene slijedeće teme za izradu seminara i prezentacije teme:
1."Ostvarivanje i  mjerenje niskih temperatura", izv. prof. dr. sc. Mario Basletić, basletic@phy.hr  
2."Primjena organske elektronike za optoelektroničku neurostimulaciju". doc. dr.sc. Vedran Đerek, vdjerek@phy.hr
3."Depozicija tankih slojeva organskih poluvodiča termalnim naparavanjem", doc. dr.sc. Vedran Đerek, vdjerek@phy.hr
4.  “Magnetsko uređenje u metaloorganskoj mreži”, izv. prof. dr. sc. Damir Pajić, dpajic@phy.hr
5.“Magnetska svojstva CoMg-ferita”,  izv. prof. dr. sc. Damir Pajić, dpajic@phy.hr
6. “Mjerenje neutronski induciranih reakcija na n_TOF postrojenju s CERN-a”, doc. dr.sc. Petar Žugec, pzugec@phy.hr
7.“Pozitronska anihilacijska spektroskopija (istraživanje porozne strukture materijala mjerenjem vremena života pozitronija)”, doc. dr.sc. Petar Žugec, pzugec@phy.hr
8.“Primjena scinitalcijskih niti i silicijevih fotomultiplikatora za detekciju nabijenih čestica” doc. dr.sc. Petar Žugec, pzugec@phy.hr
9.“Odredjivanje polarizacija gama zraka jednoslojnim detektorom komptonskog raspršenja" prof. dr. sc. Damir Bosnar, bosnar@phy.hr
10.  "Određivanje Fermijeve plohe nodalnih polumetala putem magneto-transportnih mjerenja" doc. dr.sc. Mario Novak, mnovak@phy.hr
11.“Magnetska svojstva visokotemperaturnog supravodiča YBa2Cu3O6.4”, prof. dr. sc. Ivan Kokanović, kivan@phy.hr

Možete i samostalno pronaći temu pregledom stranica:

 LABORATORIJI I GRUPE

Fizički odsjek, PMF, https://www.pmf.unizg.hr/phy/zavodi/zef

Institut za fiziku, http://www.ifs.hr/science/researchareas/

 Zavod za fiziku materijala - Institut Ruđer Bošković https://www.irb.hr/Zavodi/Zavod-za-fiziku-materijala#laboratories

 Studenti trebaju izabrati temu od ponuđenih ili samostalno pregledom gore navedenih stranica i pronalaska mentora koji će im predložiti temu za izradu seminara i prezentacije teme u lipnju nakon što svi studenti pošalju seminar i prezentaciju teme na adresu:

kivan@phy.hr

Pozitivna ocjena seminara i prezentacija teme će biti uvijet položenog kolegija.

Autor: Ivan Kokanović

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!