Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Simetrije u fizici

Šifra: 63024
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sanjin Benić
Izvođači: Eric Andreas Vivoda - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Simetrije u fizici je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i metodama teorije Lievih grupa i njihovih reprezentacija. Stečena znanja i vještine studenti potom primjenjuju na konkretnim fizikalnim problemima. Kolegij upotpunjuje kurseve kvantne mehanike i omogućuju dublje razumijevanje kako same kvantne mehanike tako i kasnijih kolegija nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.3. primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja fizikalnih problema

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon položenog kolegija Simetrije u fizici student će biti sposoban:
1. Razumjeti razliku između Lievih i konačnih grupa
2. Razumjeti vezu između Lievih algebri i Lievih grupa na primjerima osnovnih ortogonalnih i unitarnih grupa koje se javljaju u fizikalnim primjerima
3. Diskutirati poznate rezultate iz kvantnomehaničke teorije momenta impulsa jezikom teorije grupa
4. Opisati strukturu Lorentzove grupe

SADRŽAJ PREDMETA:

(Prema tjednima nastave)
1. Lieve grupe
2. Primjeri Lievih grupa važnih za fiziku
3. Ireducibilne reprezentacije grupe SO(2)
4. Ireducibilne reprezentacije grupe SO(3)/SU(2)
5. Rotacije i moment impulsa u kvantnoj mehanici
6. Zbrajanje momenata impulsa i Clebsch-Gordanovi koeficijenti
7. Tenzorski operatori i Wigner-Eckartov teorem. Primjene.
8. Grupe SU(2) i SU(3)
9. Grupe SU(N) i Youngovi tabloi
10. Lorentzove transformacije i grupa O(1,3)
11. Generatori i reprezentacije Lorentzove grupe.
12. Poincaréova grupa, konformalna grupa


OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni pohađati nastavu i rješavati domaće zadaće.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti izrađuju tijekom semestra domaće zadaće a prosječni broj bodova iz zadaća formira inicijalnu ocjenu prema skali ocjenjivanja: 40-54 bodova dovoljan, 55-69 dobar, 70-84 vrlo dobar i 85-100 izvrstan uspjeh. Prolazna ocjena je nužan uvjet za izlazak na usmeni ispit, na kojem se onda formira konačna ocjena..
Literatura:
  1. K. Kumerički, Simetrije u fizici, skripte
  2. H. F. Jones, Groups, Representations and Physics, 2nd ed., IOP Publishing, 1998.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Uvod u kvantnu fiziku
5. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

6. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti