PMF Naslovnica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand ili asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand ili asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme (zamjena za porodni dopust), s punim radnim vremenom, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Weak convergence methods and applications“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici uz prijavu za točku 5. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Pristupnici uz prijavu za točke 1., 2., 3. i 4. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:

- završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (mag. chem./dipl. ing. kemije) ili sveučilišni diplomski studij molekularne biologije (mag. mol. biol./dipl. ing. mol. biol.). ili

- dokorat iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija ili znanstveno polje biologija

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:

- završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (mag. chem./ili dipl. ing. kemije) ili sveučilišni diplomski studij molekularne biologije (mag. mol. biol./dipl. ing. mol. biol.). ili

- dokorat iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija ili znanstveno polje biologija

 

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:

- završen sveučilišni diplomski studij kemije, istraživački smjer (mag. chem./ili dipl. ing.kemije)

 

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:

- doktorat iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj za točke 3., 4. i 5. je 30 dana, a za točke 1. i 2. je 40 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1

Događaji na odsjecima

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu